Hoppa till huvudinnehåll

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd i stödgivning till kulturområdet

Dekorbild
Kulturförvaltningen hade under 2022 i uppdrag att göra en översyn av hur kulturens frihet ska värnas inom ramen för Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.   

Samtalet om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten har pågått sedan Myndigheten för kulturanalys 2021 presenterade en rapport i ämnet. I budget för 2022 formulerade regionfullmäktige i Region Stockholm ett uppdrag om att kulturens frihet ska värnas: 

Den konstnärliga friheten är en grundbult för Region Stockholms kulturpolitik och principen om armlängds avstånd för regionens stöd till kulturlivet ska vara styrande. En översyn och kartläggning ska göras av hur dessa styrande principer bäst värnas. 

I kulturnämnden förtydligades uppdraget och riktades mot Region Stockholms stödgivning till kulturlivet. 

Kulturförvaltningen har under 2022 gjort en översyn som  tydliggör begreppen konstnärlig frihet och armslängds avstånd i ett större sammanhang och därefter fokuserar på dess tolkningar i förhållande till stödgivning på kulturområdet. Detta mer specifikt på regional nivå och för kulturnämnden i Region Stockholms stödformer Verksamhetsstöd och Projektstöd.  

Översynen beskriver process och beslutsordning för stödformerna och ger en analys och bedömning med förslag på hur stöden främjar konstnärlig frihet och upprätthåller principen om armslängds avstånd.  

Kulturstödens ramar bör i hög grad eftersträva att främja konstnärlig frihet för aktörerna i länet som erhåller stödet och beredning och bedömning bör ske med ett tydligt armslängds avstånd från politiken. En öppen stödgivning med vida ramar är avgörande för att upprätthålla konstnärlig frihet. Den möjliggör att det är kultur- och konstområdena själva som är drivande i sin utveckling.  

 

Bedömning av aktuella kulturstöd 

Bedömningen i översynen är att nuvarande stödformer Verksamhetsstöd och Projektstöd, utgör en grund för att fördela medel som värnar konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd. De kriterier som används vid bedömning av kulturstöden, konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet, bedöms främja konstnärlig frihet och armlängds avstånd.  

Vid beslut om stöd bör en ökad transparens till den sökande och allmänheten ges om hur bedömning skett och vem som fattat beslut. Beslut bör i sin helhet offentliggöras på förvaltningens webbplats.  

All stödgivning som har stor ekonomisk omfattning och stor påverkan på det utomstående kultur- och konstområdet bör ha en beredning och beslut som sker i flera nivåer för ökad transparens och för motverkande av jäv. Bedömningen är att den beredning av kulturstöden som görs med en referensgrupp och en egen enhet inom förvaltningen för stödgivning utgör den konstnärliga kompetens som krävs. 

Översynen föreslår att Region Stockholm inte ska tillsätta ledamöter i styrelser som erhåller stöd inom ramen för kulturstöd i form av Verksamhetsstöd. 

Sammanfattningsvis anses beslut om Verksamhetsstöd och Projektstöd göras med en rimlig avvägning mellan expertkunskap och politiskt inflytande och att principen om armlängds avstånd därmed upprätthålls. 

 

Ta del av hela översynen här (pdf)
 
Läs mer om Verksamhetsstöd 
 
Läs mer om Projektstöd 
 

 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng