Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 32-22601
Handikapprörelsens ungdomsorganisationer

Kulturnämnden vill genom stöd till ungdomsorganisationer stödja ungas självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet. Stödet syftar också till att främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö.

Vilka kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

  • har minst 100 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-30 år, bosatta i länet

  • har medlemmar boende i minst tre (3) av kommunerna i Stockholms län.

 

Så görs ansökan

Ansökan görs via kulturförvaltningens e-tjänst.

Till ansökan ska preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret bifogas.

Ansökan ska signeras av distriktsorganisationens ordförande, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id. Vissa lämnade uppgifter ska också bestyrkas av auktoriserad/godkänd revisor. När ordföranden signerat ansökan får organisationens angivna auktoriserade/godkända revisor en kopia på ansökan för granskning enligt Uppdragsbeskrivning för auktoriserad/godkänd revisor. Auktoriserad/godkänd revisor måste bestyrka att lämnade uppgifter är korrekta innan sista dag för ansökan, vilket också görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

 

Utbetalning och redovisning

Stödet betalas ut i två separata omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att erhålla höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Redovisning görs via kulturförvaltningens e-tjänst. Obligatoriska bilagor som ska bifogas till redovisningen är

  • Årsmötesprotokoll (för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas, justerat)

  • Verksamhetsberättelse

  • Årsbokslut (signerat av styrelsen)

  • Revisionsberättelse (signerad av auktoriserad/godkänd revisor)

Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

 

Innehållsansvarig: Fredrik Schlott
Senast uppdaterad 2023-06-14

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng