Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer och analyser 2020-2023

Diarienummer
AKTNR 2912-23162
Här hittar du rapporter och annat material som tagits fram av kulturförvaltningens verksamheter under perioden 2020-2023. Klicka på respektive titel för att ladda ner rapporten.

Rapport

Kultur i barns vardag – röster från 28 barn och unga i Stockholms län om deras kulturvanor

December 2023

Studien som sammanställts av Ida Thomson och Janina Fryckholm omfattar intervjuer med 28 barn och unga, från olika kommuner och kommundelar i länet, om deras kulturvanor samt med fem vuxna som direkt eller indirekt arbetar med målgruppens kulturverksamheter.

Rapport

En väv av vanor

December 2023

Kulturförvaltningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera barn och ungas kulturvanor utifrån faktorer som geografi, kön och socioekonomi. Detta har resulterat i en kunskapsöversikt över befintliga kulturvaneundersökningar som sammanställts av Gunilla Kindstrand. Rapporten visar på utmaningar att beskriva barns och ungdomars kulturvanor, inte minst kulturen genom de digitala plattformarna. I rapporten framgår också att kulturdeltagandet i Sverige är högt, men ojämnt fördelat.

Rapport

PDF icon Värnandet av konstnärlig frihet och armlängds avstånd

December 2022

Denna översyn tydliggör begreppen konstnärlig frihet och armslängds avstånd och fokuserar på dess tolkningar i förhållande till stödgivning på kulturområdet. Detta mer specifikt för kulturnämnden i Region Stockholms stödformer Verksamhetsstöd och Projektstöd.  

Omslag rapport folkhögskolor

Rapport

PDF icon Kunskapsunderlag om folkhögskolor i Stockholms län

November 2022

I Stockholms län finns 29 folkhögskolor och detta kunskapsunderlag utreder hur folkhögskolornas verksamhet bidrar till att genomföra RUFS 2050 och Folkbildningsstrategins prioriteringar. Rapporten ger också förslag på hur stödet till folkhögskolorna i länet kan utvecklas. 

Rapport

PDF icon Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

Maj 2022

Målsättningen med rapporten är att ge underlag till en upphandling av en digital boktjänst som tar hänsyn till bibliotekens och användarnas behov.

Rapport

PDF icon Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm

Januari 2022

Detta kunskapsunderlag har tagits fram för att skapa en första översiktlig bild av medieförsörjningen inom länet. Underlaget ska kunna användas av bibliotekschefer och annan bibliotekspersonal för att analysera och föreslå områden för regional samverkan.

Rapport
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Maj 2022

Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Region Stockholm. Folkbildningsstrategin ska ge riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

Rapport
Remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Februari 2021

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS och målsättningen om en god livsmiljö för regionens invånare. Ambitionen är att Folkbildningsstrategin ska ge en övergripande riktning för de övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

   

Rapport

PDF icon Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm - en kartläggning

Februari 2021
Författare: Anders Wikström

Kulturförvaltningen har genomfört en kartläggning och nulägesanalys av roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet. Kartläggningen redovisas i denna rapport som syftar till att ge ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet.

   
Omslagsbild Centrumbildningar

Rapport

PDF icon Centrumbildningar i region Stockholm

Oktober 2020
Författare: Ann Larsson

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav möjlighet för de regionala centrumbildningarna att söka verksamhetsbidrag. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till en extern utredare att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller kontinuerligt stöd och är verksamma i regionen. 

  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på kulturlivet i Stockholmsregionen
  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på folkbildning, idrotten och föreningslivets ditriktsorganisationer i Stockholmsregionen 
  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på biograferna i Stockholmsregionen
   

Boken kommer omslag

Rapport

Berättelsen om Boken kommer 

Mars 2020
Författare: Cecilia Brisander, Karin Sundström och Jenny Lindberg

Bibliotekens tjänst Boken kommer finns till för målgrupper som har svårt att ta sig till fysiska bibliotek. Regionbibliotek Stockholm har tagit fram skriften tillsammans med forskaren Jenny Lindberg på högskolan i Borås. Skriften kombinerar en verksamhetsnära genomgång med en användarfokuserad forskningsstudie och är läsvärd och användbar för alla som är intresserade av att utveckla bibliotekens verksamhet.

Rapport 
Länsmusik i Stockholmsregionen - Ett utvecklings- och framtidsperspektiv

Februari 2020
Författare: Eric Sjöström

Övergripande syfte med rapporten är att undersöka Länsmusikens framtida organisation och tydliggöra hur regionen och kommunerna strategiskt kan samarbeta inom musikområdet. I rapporten ingår en kort historik och nulägesbeskrivning av länsmusiken i Stockholm och andra länsmusikorganisationer. Fokus har legat på det regionala främjandeuppdraget och utbudet riktat till barn och unga. I inledningskapitlen görs en kort beskrivning av den nyligen antagna regionala kulturstrategin och en redogörelse dels av de övriga länskulturfunktionerna, dels av Region Stockholms totala satsning inom musikområdet.

   


Sidan uppdaterad: 2023-01-25

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng