Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer 2018-2020

Diarienummer
AKTNR 2569-22975

 

Oktober 2019
Författare: Regionbibliotek Stockholm

Fokusområden i den regionala biblioteksplanen är samverkan mellan regionens folkbibliotek genom gemensamma system och digitala tjänster, Att stärka bibliotekens läs- och skrivfrämjande är också i fokus samt att arbeta för att stödja bibliotekens långsiktiga verksamhets- och kompetensutveckling. Planen togs ursprungligen fram för perioden 2020-2023, men förlängdes efter beslut i kulturnämnden 18 oktober 2023. 

Slutrapport RIK framsida

Rapport 

September 2019 

Författare: Torbjörn Neiman

Samarbetsklimatet mellan kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholmsregionen har vuxit under 2000-talet. Denna rapport redogör för ett stort utvecklingsprojekt vi valt att kalla RIK: Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola. Den omfattar olika delar av regional utveckling inom idrottsområdet, för verksamheten inom kulturskolan och för verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Rapport från Strategirådet

Rapport 

Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor

September 2019 

Författare: Strategirådet i samarbete med DAMVAD Analytics och Firma Kjell Nyman

Mobilitetsstöd till folkhögskolor är ett regionalt bidrag som syftar till att underlätta rörligheten för deltagare som av olika skäl studerar på folkhögskola utanför det egna hemlänet. Utredningen vill skapa överblick av befintligt system för mobilitetsstöd, lyfta utmaningar kring administration, budget och förutsägbarhet, kartlägga flödet av deltagare och ersättningar mellan regioner, samt föreslå förbättringar. 

Nacka konstvandring

Rapport 

Konst som resurs i geriatrisk vård

Maj 2019 

Författare: Max Liljefors och Åsa Alftberg 

Rapporten undersöker mottagandet och användningen av en konstvandring på två geriatriska avdelningar på sjukhuset Capio Geriatrik Nacka. Det övergripande målet med den installerade konsten är att höja patienternas livskvalitet genom att integrera konsten i vård- och omsorgsarbetet. Forskarna bedömer att konstvandringen ökar välbefinnandet hos patienterna. 

Robotar och ritblock

Rapport

Robotar och ritblock

Maj 2019

Författare: Linn Holmstedt

Region Stockholm har undersökt hur biblioteken i Stockholms län arbetar med digitala verktyg i sin verksamhet med barn och unga. Datainsamling, enkäter har kompletterats med besök på bibliotek och intervjuer med biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Kartläggningen utgör underlag för fortsatt arbete för biblioteksutveckling i stockholmsregionen.

Utmaning storstad rapport

Rapport

Utmaning Storstad – läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Maj 2019

Författare: David Södergren Medin

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som bor och verkar inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Projektledaren David Södergren Medin har samlat och analyserat information och erfarenheter. Resultatet beskrivs i denna rapport. 

rapport_koko

Rapport

Koko kommunkoreograf - En modell för möte mellan danskonstnär och kommun

Maj 2019

Författare: Camilla Ljungdal

Handboken beskriver värdefulla erfarenheter från olika faser i projekten, dansgruppernas verksamheter samt tankar och reflektioner från olika kommunala funktioner. Handboken ska också inspirera och ge stöd till kommuner som vill starta upp långsiktiga dansresidens, så att många invånare får möta dans i sin närmiljö.

rapport_produktionsplatser

Rapport

Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen

– med fokus på bild- och formområdet och regionala stadskärnor

Maj 2019


Författare: Ann Larsson

Utredning om förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen med fokus på bild- och formområdet och på tre av regionens kommuner som utvecklar så kallade regionala stadskärnor: Järfälla kommun (Barkarbystaden), Haninge kommun (Haninge stad) samt Huddinge kommun (Flemingsberg och Kungens kurva).

Rapport

Digitala möjligheter och kulturens potential

Februari 2019


Författare: Samuel Sjöblom

Rapporten tar sin utgångspunkt i att digitaliseringen av samhället är den mest genomgripande förändringsprocessen sedan industrialiseringen. Digitaliseringen skapar omfattande möjligheter för de kulturella uttryckens utveckling och skapar förutsättningar för att många fler barn och unga kan bli delaktiga i kulturellt skapande aktiviteter.

Cirkusutredning

Rapport

Länskulturfunktion för samtida cirkus. En utvärdering

November 2018

Författare: Eric Sjöström

Cover_inkluderande bibliotek

Rapport

Inkluderande bibliotek

September 2018

Författare: Annika Hermele och Sofie Samuelsson

Biblioteken ska vara för alla. För att nå dit måste biblioteken verka för inkludering och ickediskriminering. Den här skriften beskriver projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som drevs av Regionbibliotek Stockholm under 2017 med stöd från Statens kulturråd.

Rapport

Många sätt att vara människa på. Folkbibliotek och nationella minoriteter.

Augusti 2018

Författare: Cecila Brisander

Bibliotekslagen säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Förhoppningen är att den här rapporten ska ge konkreta tips, inspiration och ökad kunskap om hur bibliotek kan ta sig an nationella minoriteter. Vissa delar av rapporten kan även appliceras på andra verksamheter.

Rapport

Funkar det? Bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp

Juni 2018

Författare: Lynn Alpberg

Barn med funktionsnedsättningar är en dubbelt prioriterad grupp i bibliotekslagen. Regionbibliotek Stockholm har i den här rapporten sammanställt en kartläggning över vilken verksamhet som erbjuds dessa barn på länets bibliotek. I rapporten formuleras även utvecklingsområden, och goda exempel lyfts fram. 


Rapport

Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Juni 2018

Utgivare: Region Stockholm

Region Stockholms kulturstrategi lyfter fram kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet. Strategin är en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och ger en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor.

Rapport

Skolbio i Stockholms län 2017

Maj 2018

Författare: Ulf Slotte

Den här rapporten syftar till att kartlägga skolbioutbudet i Stockholms län. Rapporten är en del i arbetet att stärka strukturerna för skolbion och ska visa på vilka som går på skolbio, var visningarna arrangeras, vilka som har möjlighet att ta del av dem och hur mycket det kostar. Och inte minst ska rapporten kartlägga vilka som inte har möjlighet att besöka skolbio.

Rapport Distriktens funktion

Rapport

Distriktens funktion

Februari 2018

Författare: Ida Thomson

På uppdrag av kulturförvaltningen har Ida Thomson/Bättra konsult genomfört en utvärdering av verksamheten hos de ungdomsföreningar som tar del av kulturförvaltningens föreningsstöd. Utvärderingen har både en beskrivande och värderande ansats. Den ger dels en överskådlig bild av den verksamhet som distriktsorganisationerna bedriver. Utvärderingen presenterar också slutsatser om framgångsfaktorer och utmaningar i distriktsorganisationernas verksamhet och omfattar en diskussion om vilken roll distriktsorganisationerna kan och bör ha i relation till nationell och lokal nivå.

listbild_rapport_budget2018

Budget

Kulturnämndens budget 2018

Februari 2018

Kulturnämnden har fastställt budget för 2018. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av beslut om slutlig budget 2018.

 

Innehållsansvarig: Erika Winther
Sidan uppdaterad: 2020-11-09

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng