Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 54-23117
Bild på barn med en surfplatta
Region Stockholm vill genom stöd till Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en kulturverksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Stödet kan sökas fortlöpande under året och fördelas ut så länge medel finns kvar. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Om Projektstöd kultur och hälsa

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer till exempel föreningar, bolag, stiftelser och enskilda firmor.

Typ av projekt som kan beviljas stöd

För kulturverksamhet inom vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm i Stockholms län. Kulturprogram, inom alla konstområden, som riktar sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller personer med psykisk sjukdom som vistas på Region Stockholms olika enheter.

Så bedöms ansökningarna

Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Projekten måste redan vara förankrade hos vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Undertecknat intyg av ansvarig chef från aktuell vårdverksamheten måste bifogas ansökan.

Sök Projektstöd kultur och hälsa

Ansökan för Projektstöd kultur och hälsa 2024 görs via e-tjänsten här på sidan. Skapa ett nytt konto vid din första ansökan.

 • Bifoga intyg från aktuell vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm till ansökan. Undertecknat av ansvarig chef. Ange antal tillfällen och veckor projektet avser.

 • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Ange antal tillfällen och veckor projektet avser. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.

 • Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kr måste uppfylla Region Stockholms miljökrav och besvara en särskild miljöchecklista.

 • Ansökan måste vara komplett.

 
Så går ansökan till
 
 • Innan ni ansöker kontakta handläggare för rådgivning. 

 • Ansökan görs via e-tjänsten.

 • Inloggning sker med bank-id. Den person som loggat in ska med samma bank-id godkänna den ifyllda ansökan.

 • Om personen som loggat in även är  firmatecknare räcker det med dennes signering. Annars behöver ansökan skickas vidare till (en eller flera) firmatecknare som med bank-id ska intyga att uppgifterna är korrekta. Firmatecknares namn, personnummer och e-post ska anges i ansökan.

Så meddelas beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan. Beviljade stöd publiceras på webbsidan under Beviljade stöd

Om stöd beviljas

 • Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro.

 • Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv ut Med stöd av Region Stockholm eller använd logotyp Med stöd av Region Stockholm, enligt instruktion.)

 • Projektstöd kultur och hälsa ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt.

Redovisa Projektstöd kultur och hälsa

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats.

 • Till redovisningen ska undertecknat intyg av ansvarig chef bifogas från vårdverksamheten, med kort beskrivning av projektet samt omfattning, antal tillfällen och veckor, samt hur vårdverksamheten har upplevt att det genomförda projektet har fungerat.

 • Om aktörens totala kulturstöd under ett budgetår uppgår till 500 000 kr eller mer ska ska årsredovisning bifogas och vara granskad av en auktoriserad revisor. 

 • Om aktören önskar söka nytt stöd behöver dock redovisningen vara kulturförvaltningen tillhanda innan ny ansökan kan beviljas.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

 • beskrivning av genomfört projekt

 • ekonomisk redovisning

 • antal publik/besökare

 • åldersuppdelad statistik

 • annan relevant information

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstöd kultur och hälsa har använts, för fullständig information se PDF icon Villkor Projektstöd kultur och hälsa


Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

 

Innehållsansvarig: Nina Andersson Tallec
Sidan uppdaterad: 2023-12-22

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng