Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer 2015-2017

Diarienummer
AKTNR 1805-22236
Rapport KKN

Rapport
Forskning rörande kulturella
och kreativa näringar vid
lärosäten i Stockholms län
 

November 2017

Författare: Karolina Uggla och Annika Öhrner

På uppdrag av kulturförvaltningen har Södertörns högskola inventerat pågående forskning inom de kulturella och kreativa näringarna i länet. Rapporten presenterar ett antal forskningsprojekt och plattformar från flera högskolor i regionen som här synliggörs och nu kan bidra till kunskapsutveckling inom området.

Barn och ungas kulturaktiviteter

Rapport
Barn och ungas kulturaktiviteter i Stockholms län 

Oktober 2017

Författare: Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för Kulturanalys har tagit fram rapporter om barn och ungas kulturaktiviteter. Här hittar du den regionala rapporten för Stockholms län. Vill du ta del av den nationella rapporten hittar du den på kulturanalys.se.

Framsida rapport Hur rör sig unga över kommungränserna

Rapport

Hur rör sig unga över kommungränserna i Stockholms län?

September 2017

Författare: Torbjörn Nieman

Rapporten beskriver hur unga i Stockholms län genom den ökade geografiska rörligheten åker över kommungränserna i länet för att gå i skola, av familjeskäl eller för att delta i aktiviteter på fritiden.
Syfte: Att verifiera hur de flöden som är möjliga och rimliga att mäta faktiskt ser ut.

Rapportbild Kulturpengar

 

Rapport

Kulturpengar i Stockholms län 

 

Juni 2017

Författare: Per Svensson

Kulturförvaltningen inom Region Stockholm har beställt en kartläggning av statsbidrag inom kulturområdet i Stockholms län, uppdelad på samtliga 26 kommuner.

Bevarade kulturmiljöer

Rapport

Bevarade kulturmiljöer och utvecklat samhälle 


Juni 2017


Författare: Jan Olov Westerberg

Den snabba bebyggelseutvecklingen gör att det ibland är svårt för kulturmiljövårdens aktörer att komma in i planerings- och exploateringsprocesserna i rätt skede. Det finns ett utrymme för en regional aktör att ge stöd till den lokala nivån. I denna förstudie ges förslag att skapa ett Kulturmiljönätverk Stockholm

Framsida, rapport om medborgerligt engagemang och föreningsstöd

Rapport
Medborgerligt engagemang och föreningsstöd

April-maj 2017

Författare: Ida Thomson

Denna skrift ska aktualisera och ge underlag för fördjupade
diskussioner om den offentliga sektorns roll i
relation till ett civilsamhälle i utveckling. 

Rapport

Ansats till kvalitativ uppföljning

Januari 2017

Författare: Sarah Magnusson

En kvalitativ och resonerande uppföljning av kulturnämndens verksamhet

Budget
Kulturnämndens budget 2017

Januari 2017

Kulturnämnden har fastställt budget för 2016 med plan för 2017 till 2021. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av regionfullmäktiges beslut om slutlig budget 2017.

Folkbildningsrapport_2016

Rapport
Folkbildning

Juni 2016

Författare: Thomas Östlund

Syftet med den här rapporten är att ge en sammanfattande bild av svensk folkbildning samt belysa några aktuella frågor och utvecklingstendenser i den folkbildningspolitiska debatten. Rapporten är ett uppdrag från kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Förstudie Kompetenscentrum för kullur och hälsa. Framsida

Rapport

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Mars 2016

Författare: Helseplan på uppdrag av Region Stockholm kulturförvaltning

Rapporten är en förstudie som redogör för hur ett kompetenscentrum på olika sätt kan stödja ett sådant långsiktigt arbete med att integrera kultur och vård.

Rapport Berättelser i vår tid. Omslag

Rapport
Berättelser i vår tid

Februari 2016

Författare: Kerstin Olander

Rapporten ska beskriva den spretiga scen i Stockholms län där filmens aktörer verkar. Beställare av rapporten är landstingets kulturnämnd och avsikten är att utröna vilken roll landstinget fortsatt kan spela i utvecklingen av filmpolitiken i den egna regionen. Vinklingen av rapporten och förslagen har alltså detta som fokus, statens och kommunernas insatser ligger inte inom utredarens mandat att ge förslag om. Samverkan mellan aktörerna på de olika nivåerna är däremot en nödvändighet för att nå framgång och på bästa sätt utnyttja kompetenser och resurser.

Rapport
Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län

Februari 2016

Författare: Volante

Stockholms län ligger i framkant i Sverige och Europa när det gäller den kulturella och kreativa sektorns andel av arbetsmarknaden. Detta är dock inget som går att ta för givet. Syftet med denna rapport är att bidra till en djupare förståelse av sektorns storlek och utbredning i länet och därmed skapa ett underlag för mer välgrundade beslut inom det offentliga kultur- och näringslivsarbetet.

Rapport

Var visas filmen?

Januari 2016

Författare:

Utredningen kartlägger vilka aktörer som idag arbetar med visning av film och deras förutsättningar, men även var det inte visas film i länet och var det saknas resurser. Utifrån detta presenteras ett antal förslag på hur visningsfältet kan stärkas i Stockholms län.

Budget
Kulturnämndens budget 2016

Januari 2016

Kulturnämnden har fastställt budget för 2016 med plan för 2016 till 2019. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2016.

Publikation Framtidens stöd. Omslag

Rapport

En översyn av Region Stockholms kulturstöd

11 juni 2015

I januari 2015 utsågs Eric Sjöström till särskild utredare av Region Stockholm kulturförvaltning för att göra en översyn av stödet till kulturlivet med uppdraget att presentera en rapport sommaren 2015.

Författare: Eric Sjöström, särskild utredare

Rapport

Konsten att vara specifik

April 2015

Författare: Annika Wiik, särskild utredare

Den här studien liksom flera andra nu pågående initiativ kommer att tas tillvara i det kompetenscentrum för konst och kultur i vården som landstinget ska etablera. Ett kompetenscentrum som omfattar såväl kulturvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning. Detta i syfte att skapa samverkan och kunskapsutbyten kring konst och kultur inom vård och omsorg.

Rapport

Rapport om Kultur på recept

27 mars 2015

Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus har gjort ett pilotprojekt, Kultur på recept, för att undersöka hur kulturaktiviteter påverkar patienternas rehabilitering.

Rapport

Redskap för att förändra sig själv

21 december 2015

Författare: Georg Drakos och Monika Löfgren

Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Region Stockholm och Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

 

Rapport

Kultur på recept vid långvarig smärta

30 april 2015

Författare: Margareta Rydstad, Monika Löfgren och Georg Drakos

Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Region Stockholm och Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

Rapport

Digitalisering, delaktighet och demokrati
April 2015

Författare: Samuel Sjöblom

En utblick mot den rörliga bildens framtid.

 

Budget
Kulturnämndens slutliga budget 2015

Januari 2015

Kulturnämnden har fastställt budget för 2015 med plan för 2016 och 2017. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av regionfullmäktiges beslut om slutlig budget 2015.

Innehållsansvarig: Avdelningen för strategisk samordning
Sidan uppdaterad: 2023-02-24
 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng