Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk samordning

Diarienummer
AKTNR 2723-21189
Kulturförvaltningen i Region Stockholm vill vara den strategiskt samordnande parten för länets kultur- och föreningsliv. 

Föreningsliv

Kulturnämnden vill genom stöd till föreningsliv bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. Föreningslivet omfattar pensionärsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer och frilufts- och idrottsorganisationer.
 

En folkbildningsstrategi för Region Stockholm

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet har kulturnämnden utarbetat en remissverson av en folkbildningsstrategi.

Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner.

Strategin har arbetats fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket har gemensamt drivit arbetet framåt. Processen startade under våren 2019 och en remissversion sändes ut i februari 2021. 

Läs mer om Folkbildningsstrategi för Region Stockholm

Mobilitetsstöd till folkhögskolor

Strategirådet har tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor på uppdrag från Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar. Utredningen innehåller dessutom förslag på ett alternativt bidragssystem. Styrkan med Strategirådets förslag, som innebär att regioner i större utsträckning stödjer folkhögskolorna inom det egna länet, sätter dialogen mellan regionerna och folkhögskolorna i centrum.

Processen fortsätter med en utökad dialog om regionernas långsiktiga finansiering av folkhögskolorna, och hur ett nationellt sammanhängande ersättningssystem på bästa sätt byggs upp. Just nu pågår en diskussion mellan berörda aktörer – regioner, SKR, Folkbildningsrådet – om mobilitetstödets framtida utformning och hur vi tillsammans ska bereda den här frågan vidare. Någon mer precis tidsangivelse för när Region Stockholm fattar beslut i frågan går detta läge inte att ange.


Innehållsansvarig: Catharina Fogelström

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng