Hoppa till huvudinnehåll

Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm

Diarienummer
AKTNR 3184-20434
Kulturmiljö
Foto: Henrik Trygg, Media Bank, Visit Stockholm
Region Stockholms kulturförvaltning har som uppdrag att vara en strategisk samordnande part för länets kulturaktörer och kommuner inom kulturområdet. Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen.

Under 2022 arbetar kulturförvaltningen vidare med uppdraget att skapa en plattform för strukturerad samverkan inom kulturmiljöområdet i Stockholms län. Till grund för arbetet ligger den kartläggning och nulägesanalys som kulturförvaltningen gjort för att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet.

Kartläggningen redovisades i en rapport som lanserades 2020. Rapporten Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm – en kartläggning utgör ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet. 

 

Rapportens slutsatser och rekommendationer

Resultaten i rapporten baseras på semistrukturerade djupintervjuer, en enkät till länets kommuner, fokusgruppsamtal samt dialoger med ett urval chefer och beslutsfattare.

I rapporten framför författaren bland annat följande konstateranden och rekommendationer:

  • Lagstiftningen är bra – det är efterlevnaden och påföljderna som brister. 

  • Ökad kunskap om kulturmiljöfrågor såväl internt på Regionen som externt behövs så att frågorna integreras i befintliga processer och behandlas likvärdigt med andra miljöfrågor.

  • Ytterligare förtydliganden av roller och ansvar tillsammans med övriga aktörer krävs.

  • Kunskapsuppbyggnad och arkivering av densamma behöver undersökas mer.

  • Avsaknad av tydliga styrdokument och tjänstebeskrivningar skapar personberoenden och leder till ad hoc-lösningar.

  • Möjligheten för en bred regional plattform för aktörer som arbetar med kulturmiljöfrågor bör undersökas.


Rapporten ett första steg i ett strategiskt regionalt arbete

Den långsiktiga målsättningen är att utifrån upplevda och uttalade behov och utmaningar skapa en långsiktig plan för hur Region Stockholm kan utvecklas för att hantera frågor kring det regionala kulturmiljöarbetet. Arbetet som nu inleds är en lång process med flera inblandade på såväl lokal, regional samt nationell nivå. Kartläggningen är ett första steg och ett fördjupat underlag för Region Stockholms fortsatta strategiska arbete.

 

Om rapportförfattaren

Anders Wikström har mer än 25 års erfarenhet från arbete inom kulturarvssektorn varav de senaste åren med inriktning på projektledning, strategiska utvecklingsfrågor, förstudier, utredningar och utvärderingar av museer, kulturmiljöer och hållbarhet.  
 

Innehållsansvarig: Eleonor Åberg
Senast uppdaterad: 2022-03-22

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng