Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2272-21814
Kulturstrategin_cover

 

Genom Kulturstrategi för Stockholmsregionen vill Region Stockholm synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som konsten och kulturen har som regional utvecklingsfaktor. Kommuner, organisationer, föreningar och verksamheter inom kulturområdet samlas återkommande för dialog om hur strategin kan implementeras. Nu börjar arbetet!

Bakgrund

Kulturförvaltningen har tagit fram en regional kulturstrategi för Stockholmsregionen, i samråd med Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Den 12 juni 2018 beslutade regionfullmäktige i Region Stockholm om Kulturstrategin tillsammans med övriga strategier i den övergripande regionala utvecklingsplanen för länet.

  • 2018: Startmöte för genomförande 26 oktober 2018. Förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen behandlades i kulturnämnden den 21 mars. Den 12 juni tog regionfullmäktige beslut om strategin, tillsammans med RUFS 2050. Efter beslutet i regionfullmäktige tar arbetet vid med att implementera strategin. Under hösten börjar de första aktiviteterna; dialogmöten och planering.

  • 2017: Fortsatt dialog med företrädare för kulturlivet och kommuner med flera. Ett förslag till kulturstrategi var ute på remiss 2 oktober-15 december 2017.

  • 2016: Workshops med kommuner, kulturskapare, civila samhället och länskulturfunktioner. Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet togs i kulturnämnden i december.

 

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Arbetet, som tillväxt- och regionplaneförvaltningen har drivit resulterade i RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050.

 

En gemensam riktning för kulturfrågor

Kulturstrategin ska fungera som ett komplement till RUFS 2050 och fördjupa och förtydliga hur arbetet med konst och kultur bör bedrivas för att nå visionen och målen för Stockholmregionens långsiktiga utveckling. Kulturstrategins syfte är att synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utvecklingsfaktor och därmed bidra till RUFS-visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

  • Kulturstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

  • Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.

  • Därutöver ska kulturstrategin kunna bilda grund för fortsatt strategiskt arbete med fokus på exempelvis specifika konstområden, digitaliseringens möjligheter och utmaningar, kultur och hälsa samt framtagandet av en landssintern kulturstrategi för barn och unga.

 

Innehållsansvarig: Catharina Fogelström

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng