Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2808-20729
Folkbildningsstrategi
Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

I Stockholmsregionen finns 29 folkhögskolor och 10 studieförbund som har omfattande och innehållsrika verksamheter. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. 

Kulturnämnden har i bred förankring mellan folkbildningen, kommunerna i länet och regionen tagit fram en regional folkbildningsstrategi. Förhoppningen är strategin ska kunna inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

 

Bakgrund till folkbildningsstrategin

  • I budget 2020 (RS 2019-0533) gavs kulturnämnden i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi. Strategin utarbetades i en arbetsgrupp med bred förankring mellan folkbildningen, kommunerna i länet och regionen. 

  • Kulturnämndens fastställde den 17 februari 2021 sitt förslag till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. 

  • Regionstyrelsen remitterade under 2021 förslaget till bland annat nämnder, bolag, kommuner i länet och andra aktörer inom folkbildningssektorn. Folkbildningsstrategin har efter remissbehandlingen kortats ned och reviderats. Bland annat har skrivningar som berör demokrati, delaktighet, social hållbarhet och jämställdhet förtydligats och förstärkts inom olika insatsområden. 

  • Den 10 maj 2022 fattade regionfullmäktige beslut om folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Nu börjar arbetet att göra verklighet av strategin.

 

En gemensam riktning för folkbildningsfrågor

Folkbildningsstrategin syftar till att fördjupa den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inom folkbildningsområdet och ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region med hjälp av folkbildning och pekar ut prioriterade områden för vidare arbete. Folkbildningsstrategin ger en gemensam riktning för arbetet med folkbildningsfrågor. Den pekar ut gemensamma angelägna utvecklingsområden, och kan fungera som stöd och inspiration för kommunernas arbete i folkbildningsfrågor.

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan folkbildningen och kommunerna i länet och regionen, och är tänkt att fungera som en strategisk vägvisare. Till strategin finns därför också ett förslag till dialogmodell mellan folkbildningen, regionen och kommuner med förhoppningen att arbetet med ökad samverkan ska fortsätta.

Se filmen om folkbildningsstrategin

 

Målområden och inriktningsområden

I folkbildningsstrategin fastslås målområden som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen i RUFS 2050:

  • Folkbildning stärker demokratin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen, vilket bidrar till en god livsmiljö och en tillgänglig region.

  • Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region.

  • Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet, vilket bidrar till en ledande tillväxt- och kunskapsregion.

  • Folkbildning kan bidra till att öka inkluderingen, stärka folkhälsan och tillgängligheten samt bredda livsval, vilket bidrar till en hållbar utveckling i en resurseffektiv region.

 
Fyra inriktningsområden har identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden:

Genomförande av folkbildningsstrategin

En tänkt modell för förstärkt dialog och ökad kunskap mellan parterna har inom ramen för arbetet med strategin tagits fram för att underlätta genomförandet av konkreta insatser i strategins riktning. Dialogerna är tänkta att ta sin utgångspunkt i folkbildningsstrategins inriktningsområden och prioriteringar, där parterna i samförstånd kommer överens om vilken part som behöver göra vad, när och hur, för att genomföra mer konkreta insatser i strategins riktning.

 

Ladda ner folkbildningsstrategin (pdf)

 

Innehållsansvarig: Erik Häger
Sidan uppdaterad: 2022-05-11

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng