Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning unikt skulpturuppdrag S:t Görans sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2445-8972
skiss_St Goran_by 40 och 45

Syntolkning: Arkitektbilder av vyer mot två byggnader sett från innergård.

 

Utlysningen är stängd.

Inbjudan till skissuppdrag

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus har påbörjats och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar byggs i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer.

Byggnationen slutförs i etapper 2017-2019/2020. Ett flertal omfattande konstnärliga gestaltningar planeras för sjukhuset under denna period.

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett skissuppdrag till en öppen utomhusyta intill en av de tillkommande byggnaderna på sjukhusområdet.

Förutsättningar på platsen

En ny sjukhusbyggnad uppförs på området, i direkt anslutning till en befintlig byggnad. En öppen yta skapas mellan huskropparna och bildar en utomhusgård med luftrum. På den ena sidan gården står den nya byggnad 45, 7 våningar; på den andra sidan gården står den befintliga byggnad 40, 4 våningar. I båda husen finns blandad vårdverksamhet vars arbetsrum och patientrum överblickar platsen.  Denna gård har identifierats som en passande utgångpunkt för konstnärlig gestaltning. Uppdraget handlar specifikt om att arbeta med skulptur i stor skala.

Det konstnärliga uppdraget

I stort handlar uppdraget om att se möjligheter för ett stående skulpturalt konstverk med placering på den ovannämnda gården.

Gestaltningen ska ge karaktär och identitet till denna rumslighet. På grund av hur tätbebyggt hela sjukhusområdet är, kommer utsikten från de olika våningsplanen som är riktade mot denna innergård vara begränsad till den intilliggande huskroppen. Ett konstverk på platsen kan bli ett intressant blickfång oavsett om man har utsikt från bottenplan eller högsta våningen.

Byggprojektet förbereder för placeringen av skulpturen genom att gjuta en betongplatta som är cirka 9 x 6 meter. Inom denna yta kan en eller ett flertal fundament med infästningar för konstverket placeras. Platsen kommer förberedas med eltillförsel så konstverket kan få en egen belysning, antingen med externa armaturer eller med en integrerad intern ljuskälla.
I samtal med byggprojektet har det fastställts att konstverket får ha en totalvikt på 5000 kg och en maximal höjd av 15 meter.
En byggkran finns på plats som kan tas i bruk för att placera konstverket på gården. Tillgång till denna byggkran är en styrande faktor i slutleveransen av det färdiga konstverket.
Om så önskas kan konstären som tilldelas uppdraget ingå dialog med landskapsarkitekt.

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga Frågor och svar om konstnärlig gestaltning.

Budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms.
Genomförandebudget är 980 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. I budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.
Kostnader vid installation av konstverket samt förberedande arbetsinsatser för eltillförsel och eventuell belysning finansieras utanför konstnärens budget.

Landstingets kulturförvaltning arbetar ofta med parallella skissuppdrag där två eller flera parter presenterar förslag för bedömning och där en part tilldelas genomförandeuppdraget. Landstingets kulturförvaltning förbehåller sig rätten att efter bedömning av inkomna intresseanmälningar göra en direkttilldelning av det konstnärliga uppdraget utan något parallellt skissförfarande.

Tidplan

2018-04-10 kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
2018- vecka 16, utsedd konstnär för skissuppdrag
2018-augusti, bedömning av inlämnade skisser
2018-augusti, utsedd konstnär för uppdrag
2018-september, produktionsstart för gestaltningsuppdraget
2019-juni, konstverket färdigt på plats.

Skissperioden beräknas till maj-juli 2018, med inlämning och bedömning av skisser, samt tilldelning av uppdraget under augusti 2018.
Tid för produktion av det färdiga konstverket beräknas till september 2018 – juni 2019. Installation sker juni 2019.

Underrättelse om tilldelat gestaltningsuppdrag

Formell beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under augusti 2018. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post av projektledaren. Se översikt över tilldelade uppdrag och beslut här.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor här.

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2018-04-01 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.
Frågor om själva ansökningsformuläret ställs till info.kultur@sll.se.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Sök Konstuppdrag.

Hur söker jag?

Fyll i webbformuläret för att anmäla intresse för uppdraget. Du hittar länken på höger sida under rubriken Intresseanmälan.
Inga skisser eller bilder ska bifogas Intresseanmälan. Det kan däremot vara bra att uppdatera eller skapa konto i Konstnärsbasen, läs mer här.
Ansök inte både på Svenska och Engelska, det räcker med en Intresseanmälan.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng