Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag för torg i nya stadsdelen Hagastaden

Diarienummer
AKTNR 1988-5185

Utlysning öppen till 2016-02-29

Konstnärer erbjuds möjlighet att anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag som ingår i ett större stadsplaneringsprojekt i Stockholm. Med utgångspunkt i begreppet allmän plats har konstnären i uppgift att utforma konst för ett allmänt torg. Torget, Hagaplan, är en del av utvecklingen av den nya stadsdelen Hagastaden som binder samman Stockholm stad med Solna kommun. Uppdraget är en del av konstsatsningen för Nya Karolinska Solna.

Det konstnärliga uppdraget

Konstens uppgift på Hagaplan är att sätta människan och medborgaren i centrum genom att fokusera på torgets betydelse i stadsrummet.
Den konstnärliga gestaltningen ska ge Hagaplan en visuell utformning där konst, landskapsarkitektur och arkitektur möts. I relation till den storskaliga och täta arkitekturen ska konsten kritiskt reflektera kring begreppet allmän plats. Konsten ska relatera till situationen och förhålla sig specifikt till platsens sammanhang.
Gestaltningsmässigt ska konsten verka för att behålla torgets öppna ytor. Konstnären ska avväga Hagastadens utformning och graden av tillgänglighet på torget, bland annat vilka sociala grupper och intressen som inkluderas samt exkluderas.

Uppdragets budget

Skissarvodet är 50 000 SEK exklusive moms.
Budgeten för genomförandet av uppdraget är 1 500 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, konstnärligt arvode, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.

Uppdragets sammanhang

Under 2014/2015 har Kulturförvaltningen, Statens konstråd och Stockholm konst genomfört projektet (ArtResLab). Sex konstnärer deltog i ett utbyte med femton forskare inom life science med avsikten att få en kontextuell fördjupning och tidig samverkan med landskapsarkitekt. Projektet resulterade i sex idéförslag för olika platser i Hagastaden, varav två för Hagaplan. I och med ArtResLab’s avslut har förstudiefasen i konstprojektet övergått till genomförande. För Kulturförvaltningens gestaltningsuppdrag på Hagaplan kommer en konstnär att bjudas in till skissuppdrag, utöver de två konstnärer som medverkat i ArtResLab.
De tre offentliga konstorganisationerna Landstingets Kulturförvaltning, Statens konstråd och Stockholm konst har ansvar för konsten i olika delar av området. Ett gemensamt övergripande konstprogram formulerades 2012 med målsättningen att skapa en övergripande helhet kring den konstnärliga gestaltningen i Hagastaden, genom samverkan mellan stat, landsting och kommun, där konsten ska utgöra en viktig och identitetsskapande del i gestaltandet av området.
Hagastaden blir en ny stadsdel som knyter ihop Stockholm och Solna kommun. Stadsdelen möjliggörs genom överdäckningen av motorvägen E4/E20 och rivningen av Norra stationsområdet. Området präglas av den täta stadens ideal och ska rymma femtusen nya bostäder och trettiosextusen arbetsplatser när det står klart. På samma yta expanderar Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset med Nya Karolinska Solna (NKS). Utformningen av Hagastaden innebär en hög grad av samordning och samarbete mellan olika uppdragsgivare över kommungränserna.
Området har idag ett starkt fokus på forskning inom life science och uppdragsgivarna har tillsammans med näringslivet enats om visionen att Hagastaden ska utvecklas till norra Europas största life science-kluster och bli en vetenskapsstad i världsklass. Området färdigställs i etapper, först med Nya Karolinska Solna (NKS) och torget Hagaplan 2017 och därefter bostadsområdet i utsträckning österut. 2025 ska hela Hagastadsområdet stå klart.

Förutsättningar på platsen

Överdäckningen av motorvägen E4/E20 har inneburit stora kostnader med höga mark-priser och maximerade byggrätter som följd. På Hagaplan har detta medfört att den öppna torgytan har minskat. Torget är en plats för medborgarna och en av få öppna oplanerade ytor på allmän plats i Hagastaden.

Arkitekturen i Hagastaden kännetecknas av mycket höga byggnader och knappa och belastade allmänna ytor. Stadsdelens öppna torg, Hagaplan, är en av få platser i stadsdelen som har tillgång till sol. Därför förväntas både boende i området och besökare söka sig hit.

Torgytan ramas in av en lägre byggnad som bland annat innehåller en tunnelbaneuppgång, en byggnad med hotell och restaurang, samt en rund byggnad som troligen kommer innehålla life science verksamhet. Intill finns akutsjukhuset Nya Karolinska Solna placerat med huvudentrén riktad mot torget. Det kommer att vara ett intensivt trafikflöde, framförallt av bussar, kring hela Hagaplan.

Tidplan

  • 29 februari 2016, kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
  • Vecka 16-2016, utsedd konstnär för skissuppdrag.
  • Oktober 2016, utsedd konstnär för uppdrag.
  • November 2016, start för gestaltningsuppdrag.
  • Mitten av 2017, konstverket färdigt på plats.

Vad innebär ett offentligt gestaltningsuppdrag hos Kulturförvaltningen?

Kulturförvaltningen arbetar med konst i offentliga rum, antingen i vårdmiljöer eller i anslutning till dessa. Platsernas grad av offentliga eller privata karaktär, liksom öppenhet och avskildhet, kan variera stort. Konsten utformas alltid specifikt för platsen och sammanhanget den ingår i.

Konsten ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete mellan många olika aktörer, däribland Kulturförvaltningens projektledare, konstkonsult, byggprojektets arbetsledare, arkitekter och verksamhetsrepresentanter. Tider, processer och leveranser samordnas med byggprojektet.

En konstnär som får ett gestaltningsuppdrag ansvarar för produktionen av sitt konstverk, inklusive budget och administration. Uppdragen sträcker sig ofta över flera år. Hänsyn till miljö ska tas vid val av material och tillverkningsmetoder. Skötselanvisningar för konstverket lämnas till Kulturförvaltningen, som ansvarar för förvaltandet av konsten.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturför-valtningens hemsida www.kultur.sll.se under v ange veckonummer och år. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren och bör vara inkomna senast år-månad-dag (sätts till fyra dagar innan ansökningstiden går ut, alltså torsdagen innan) för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng