Hoppa till huvudinnehåll

Två gestaltningsuppdrag Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diarienummer
AKTNR 2600-10559
ritning Huddinge

Inbjudan

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av två vårdavdelningar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Bakgrund

För att kunna uppnå målen för framtidsplanen för hälso- och sjukvården arbetar Region Stockholm med renovering av samt investering i nuvarande lokaler, detta för att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum. Vårdavdelningar R61-63 och R62-64 i R4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och efter avslutad ombyggnation planeras inflyttning av vårdverksamhet till mars 2020.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn. På Huddinge sjukhus har konsten redan från början varit en viktig del av verksamheten och återspeglar på så sätt ett halvt sekel av tendenser inom konsten, vården och samhället i stort.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck i takt med verksamhetens utbyggnad vill kulturförvaltningen även idag samarbeta med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas egen integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter. I det här uppdraget vill vi aktivt förhålla oss till den unika konstnärliga miljö som finns på Huddinge sjukhus.

Huddinge sjukhus byggdes i slutet av 1960-talet med visionen att skapa ett hypermodernt element i regionens vårdprogram där konsten var integrerad i helheten. När det stod färdigt 1972 befann sig både rådande idéer om samhällsplanering och arkitektoniska ideal i ett slags brytningstid. Konstprojektet tar avstamp i Huddinge sjukhus historia, idéer om dess framtid, samt dess arkitektoniska sammanhang. En av förutsättningarna för projektet är med andra ord att konstnären som tilldelas uppdraget ska förhålla sig aktivt till sjukhusets arkitektur, till det föränderliga landskap där byggnadskomplexet är situerat; att reflektera över byggnadens plats i samtiden och i historien.

Förutsättningar på platsen

Denna utlysning avser två skilda projekt för två olika vårdverksamheter. Dessa två vårdavdelningar är situerade på ett och samma våningsplan inom R-huset på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Dessa avdelningar byggs om på ett generellt sätt och det finns idag ingen information om inriktningen för vården på dessa platser. Båda avdelningarna som ska byggas om kommer att innehålla 24 vårdrum vardera. Det finns framtaget gestaltningsteman för båda projekten som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Färgsättningen av vårdavdelningar kommer att följa dessa specifika teman. Dessa teman ska dock inte ses som styrande för utvecklingen av konstprojekten. Den exakta placeringen av konsten är inte på förhand given men av praktiska skäl är det framför allt väggytor som är aktuella för fysiska objekt. Totalt sju väggytor i korridorerna, samt en yta vid receptionen har föreslagits som passande platser. I överenskommelse med arkitekt och andra parter i byggprojektet kan även vissa glaspartier komma att ingå i det konstnärliga uppdraget.

Efter godkännande av inlämnat skissförslag under maj 2019 ska den konstnärliga gestaltningen färdigställas senast i januari 2020 för att installeras i februari 2020. Denna förhållandevis korta tidsperiod för produktion kan komma att vara styrande för val av material och/eller konstnärlig process.

Budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av uppdraget är 355 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, försäkring, och lagring tills montering kan ske. Vissa kostnader för transporter och installation av konstverket finansieras från en separat budget.

Tidplan

16-01-2019 kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
25-01-2019, utsedd konstnär för skissuppdrag. PGA sjukdom, kommer beslut om tilldelning av skissuppdragen för avdelningarna R61-63 & R62-64 tas först under vecka 7.
03-05-2019, inlämning av skissförslag
10-05-2019, utsedd konstnär för gestaltningsuppdrag
10-05-2019, start för gestaltningsuppdrag
februari 2020, konstverket färdigt på plats.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Konstuppdrag.

Intresseanmälan

Fyll i webbformuläret för att anmäla intresse för uppdrag.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk).

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2019-01-14 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstavdelningens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under vecka 5 2019. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Kulturförvaltningen arbetar ofta med parallella skissuppdrag där flera konstnärer presenterar skisser för bedömning inom samma uppdrag. Inom detta projekt förbehåller kulturförvaltningen rättigheten att tilldela uppdraget direkt.

Se översikt över tilldelade skissuppdrag och gestaltningsuppdrag.

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng