Hoppa till huvudinnehåll

Två gestaltningsuppdrag Huddinge sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2190-20882
skiss3 allmänpsykiatrin Huddinge

Utlysning öppen till 2016-11-17

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av avdelningar för allmän psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön inom sammanlagd åtta vårdavdelningar.

Stockholm har ett växande behov av ändamålsenliga lokaler för psykiatrisk vård.  I Framtidsplanen för hälso- och sjukvården framhålls vikten av att ha ett jämlikt vårdutbud i hela länet. För att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum behövs en renovering samt investering i nuvarande lokaler. I landstingsinvesteringsbudget finns därför ett förslag till ombyggnad av åtta vårdavdelningar på Huddinge sjukhus.

Allmänpsykiatrins lokaler i M4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska nu byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och inflyttning i de första färdigbyggda avdelningarna planeras till slutet av 2017. Hela ombyggnationen beräknas därefter vara färdig i etapper under 2018 och 2019.

Förutsättningar på platsen 

Verksamheten kommer att bestå av åtta vårdavdelningar på två våningsplan.
Varje våning kommer att innehålla 50+ vårdrum uppdelat i fyra vårdavdelningar.
De två konstnärliga gestaltningsuppdragen avser ett våningsplan per uppdrag.

Det finns en färgsättning för avdelningarna som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska Huddinge. Färgsättningen av de åtta vårdavdelningar kommer att följa olika teman. Dessa teman ska dock inte ses som styrande för utvecklingen av konstprojekten. Den allmänpsykiatriska heldygnsvården på Huddinge sjukhus innebär ett specifikt sammanhang för den konstnärliga gestaltningen. Konsten ska kunna samspela med vårdmiljön och signalera stabilitet för betraktaren.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn.

Ett antal ytor i allmänna utrymmen på varje avdelning har redan fastslagits som passande ytor för konst; entrémiljö, matrum, och olika sittytor. Konsten kommer ej installeras i vårdrum.

Kulturförvaltningen har i detta läge inga krav på särskild inriktning eller val av medium för den konstnärliga gestaltningen. Arbetet med utvecklingen av gestaltningsförslaget kommer att inkludera ett nära samtal med representanter för den allmänna psykiatrins vårdverksamhet. Detta arbete kräver lyhördhet för vårdens specifika situation samt en förståelse för vikten av konstens integritet och egenvärde.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck kan kulturförvaltningen samverka med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas personliga integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter.

Budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms. Budgeten för genomförandet av uppdraget är 370 000 SEK exklusive moms.
Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske. Kostnader förknippade med installation av gestaltningen på plats (transporter, montering,mm) bekostas från en separat budget.

Tidplan

2016-11-17 kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
2016- vecka 49, utses konstnärer för skissuppdrag
2016 december, startmöte för skissuppdrag
2017 januari-mars, skissuppdraget pågår
2017 april, bedömning av skissuppdrag och tilldelning av gestaltningsuppdrag.


Installation av färdig gestaltning sker i tre etapper:
2017 oktober.
2018 oktober.
2019 november.

Kulturförvaltningen anser att det är en förhållandevis kort tidsram för färdigställande av konsten för den första färdiga byggetappen. Detta datum kan komma att justeras i efterhand, beroende på projektets behov under produktionsfasen.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  1. vara yrkesverksam konstnär
  2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.

  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.

  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av december 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Läs Frågor och Svar om konstnärliga gestaltningsuppdrag här.
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2016-11-13 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Intresseanmälan

Som konstnär kan du skapa en profil i Konstnärsbasen och ladda upp din portfolio, din CV och kontaktinformation. När du skickar in en intresseanmälan för en utlysning kan du via din profil i Konstnärsbasen hänvisa till referensmaterial och därmed förenkla ansökningsprocessen. Klicka för att komma till Konstnärsbasen.

Klicka för att komma till webbformulär för Intresseanmälan

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng