Hoppa till huvudinnehåll

Två centrala gestaltningar för gårdar utomhus, synliga för många

Diarienummer
AKTNR 1951-10440

Utlysning öppen till 2016-02-15

En stor nybyggnation för operationsverksamhet och kringliggande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomförs nu och planeras stå klart 2019. I den stora investeringen är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Först ut är konstnärliga gestaltningsuppdrag för två utomhusgårdar. Den ena gården ligger mitt i den nya byggnaden och den andra bildas där nybyggnationen möter det befintliga sjukhuset.

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende dessa gårdar. De kommer att vara möjliga att vistas i men ska också vara spännande att titta ut på från de omkringliggande verksamheterna. Det finns på nuvarande Huddinge sjukhus en historia med konstnärligt väl gestaltade uterum att förhålla sig till i arbetet med de nya gårdarna.

Förutsättningar på platsen

De två gårdarna är olika stora och har skilda förutsättningar, men båda kommer att vara viktiga blickfång för alla som vistas på olika våningsplan i de omkringliggande lokalerna. Den mindre gården som tillhör nybyggnationen kommer endast vara tillgänglig för personal, för vilka gården blir en viktig plats för rekreation. Den stora gården kommer att vara öppen och tillgänglig även för besökare och i viss mån patienter.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De två konstnärliga gestaltningarna ingår i en arkitektonisk helhet och kräver samarbete med landskapsarkitekt/ arkitekt och ljuskonsult.

Uppdraget för den nya mindre gården är en skulptural gestaltning som också innehåller funktionen sittplatser. Uppdraget syftar alltså till att upphäva gränsen mellan skulptur och funktionen sittplats för gården. Gestaltningen kan i samarbete med landskapsarkitekterna sprida ut sig över hela gården och teckna en visuell helhet.

Det andra uppdraget, för den befintliga gården ska handla om en samlad skulptural gestaltning för en yta om 3 x 3 meter. Konstverket får gärna bygga på höjden och ska fungera visuellt när man tittar ut på gården. Eftersom man kan komma nära konstverket så kan det också ha taktila värden. Ett unikt verk i samspel med gårdens övriga delar.

Budget

För skissuppdrag: 50 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 2 200 000 SEK respektive 1 900 000 SEK exklusive moms Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2016-02-15 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-03-10, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-04-04, planerat startmöte för uppdraget.
 • 2016-05-15, avstämningsmöte under pågående skissarbete.
 • 2016-06-09, inlämning av skissförslag.
 • 2016-06-15, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Slutet av år 2018, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mitten av mars 2016. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren Martin West och bör vara inkomna senast 2016-02-08 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng