Hoppa till huvudinnehåll

Tre uppdrag för matsal och korridorer till nybyggnad på Karolinska US Huddinge.

Diarienummer
AKTNR 2239-6454
Karolinska Huddinge bild 2

Konstnärliga gestaltningsuppdrag utlyses

Tre uppdrag för matsal och korridorer till nybyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

En stor nybyggnation för operationsverksamhet och kringliggande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomförs nu och planeras stå klar 2019. I den stora investeringen är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre olika skissuppdrag till matsal och korridorer på två olika våningsplan. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en lång tradition av konst på sjukhuset. I den ursprungliga anläggningen som blev färdig på 1970-talet samspelade en samhällsengagerad konst med inredning och arkitektur, konsten mötte och fick stor betydelse för besökare och patienter i alla sjukhusets miljöer, i patientnära miljöer men också på utegårdar, i korridorer, hisshallar och entréer.

Förutsättningar på platsen

Utlysningen gäller tre uppdrag. Det första avser korridorstråk mitt i operationsverksamheten, det andra avser korridorer för personal. Det tredje uppdraget avser nybyggnationens matsal för all personal. Här finns en större öppen ca 3 meter hög vägg som löper genom tre rum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De tre uppdragen har något skiftande karaktär. I stort handlar det om att se möjligheter på olika väggytor som sträcker sig över väggpartier avbrutna av dörrar och annat. Gestaltningarna ska bidra till att ge karaktär och identitet åt de olika väggarna och korridorerna. Det finns begränsningar kring hur mycket ett konstverk får sticka ut i rummen och hållbarhet och städbarhet måste beaktas, men det finns ändå stora öppna möjligheter i uppdragen. Korridoren i operationsmiljö täcks av ett städbart plastmaterial som får bearbetas konstnärligt.

Kravspecifikation

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 420 000 respektive 360 000 SEK för korridorerna och 620 000 SEK för matsalen exklusive moms. Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Vissa byggrelaterade kostnader finansieras inom byggprojektets budget.

Tidplan

 • 2017-03-27 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad Intresseanmälan.
 • 2017-04-21, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2017-05-03, planerat startmöte för skissuppdraget.
 • avstämningsmöte under pågående skissarbete.
 • 2017-08-18, inlämning av skissförslag.
 • 2017-08-25, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Vår 2019, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Hur ansöker jag?

Ansökan öppen till 27 mars 2017 via webbformulär.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i slutet av maj 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2017-03-23  för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng