Hoppa till huvudinnehåll

Gestaltningsuppdrag för markmålning

Diarienummer
AKTNR 3192-17519
StGoran1_arkitektbild utomhus

 

Gestaltningsuppdrag för markyta utomhus vid St Görans sjukhus. (STÄNGD)

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag för framtidens St Görans sjukhus. Uppdraget avser utformning av ett två-dimensionellt konstverk applicerat direkt på marken på en utomhusgård.  

Bakgrundsbeskrivning 

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus pågår och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar har byggts i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer. 

Byggnationen slutförs i etapper och under 2021 kommer stora delar av de ny-och ombyggda lokaler tas i bruk av vården. Ett flertal nya konstnärliga gestaltningar har redan färdigställts vid sjukhuset under projektets gång, och bildar en spännande ny helhet tillsammans med de äldre gestaltningarna på platsen. 

Om det konstnärliga uppdraget  

I stort handlar uppdraget om att se möjligheter för ett konstverk med placering på öppen gård utomhus. På grund av de fysiska förutsättningarna på platsen förordas ett tvådimensionellt arbete direkt på markstenen. Färg och andra material som skall ingå i produktionen av konstverket skall ha en hög hållfasthet och vara anpassade för applikation utomhus. Val av färg och annat material för uppdraget sker i samråd med projektledare från kulturförvaltningen och byggprojektet. 

Gestaltningen ska ge karaktär och identitet till denna rumslighet. På grund av hur tätbebyggt hela sjukhusområdet är, kommer utsikten från de olika våningsplanen som är riktade mot denna gård vara begränsad till den intilliggande huskroppen. Ett konstverk på platsen kan bli ett intressant blickfång oavsett om man har utsikt från bottenplan eller högsta våningen. Utformningen av konstverket skall ske med framtida drift i åtanke. Slitage och skador som kan uppstå i framtiden skall kunna åtgärdas av extern part utifrån konstnärens instruktioner och ritningar. 

Region Stockholm ställer följande krav på konstnärliga gestaltningar: 

  • Konstverk(en) ska förhålla sig till vårdmiljöns specifika egenskaper och operationella villkor, såsom fysisk säkerhet och tillgänglighetsaspekter, transportsflöden, hygien med mera.

  • Miljömässiga hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kulturförvaltningen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas.  

  • Konsten som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv. Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås. 

Förutsättningar på platsen 

En ny sjukhusbyggnad har uppförts intill befintliga byggnader på området. En öppen yta har skapats mellan huskropparna och bildar en utomhusgård. Ytan är cirka 250 kvadratmeter. På den ena sidan gården står den nya byggnad 45, 7 våningar; på den andra sidan gården står den befintliga byggnad 30, 9 våningar. I båda husen finns blandad vårdverksamhet vars arbetsrum och patientrum överblickar platsen.  Denna gård har identifierats som en passande utgångpunkt för konstnärlig gestaltning. Uppdraget handlar specifikt om att arbeta med ett tvådimensionellt konstverk på det markstensbelagda ytan. 

Markytan ifråga är belagd med enfärgad marksten. En intilliggande yta med grus, samt rännor för avrinning av dagvatten utgör de yttre gränserna för konstverkets utbredning. Ytan trafikeras inte med några fordon och beträdas endast av fotgängare. Utemöbler placeras på ytan från vår till höst och används av sjukhuspersonal. 

Budget för uppdraget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms. 
Budgeten för genomförandet av uppdraget är 400 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske. 

Tidplan för uppdraget

2021-03-07 klockan 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan. 
2021- vecka 10, tilldelning av skissuppdrag till max två konstnärer.  
2021-03-17, startmöte med skissande konstnärer. Början av en arbetsperiod på 10 veckor för färdigställande av skissförslag. 
2021-05-26, inlämning av skisser. Skissbedömningar sker under vecka 21. 
2021-06-02, tilldelning av uppdraget till en av de skissande konstnärerna. 
2021-06, produktionsstart för produktion av gestaltningsuppdraget. 

Produktion av det färdiga konstverket skall påbörjas skyndsamt efter det att uppdraget tilldelats, men eftersom produktion sker utomhus och är beroende av goda väderförhållanden finns det utrymme för flexibilitet kring tidsram för slutförandet av produktionen.  

Vem kan söka? 

För att kunna ansöka om konstnärligt gestaltningsuppdrag måste följande krav uppfyllas: 

  • Du måste vara yrkesverksam konstnär. 
  • Vid tilldelat uppdrag kommer du kunna fakturera enligt relevanta skatteregler, exempelvis genom att vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Läs mer om konstnärens roll och ansvar i uppdraget på sidan Frågor och svar om konstnärlig gestaltning.

Ansökningsförfarande

Ansökan lämnas via digitalt formulär på kulturförvaltningens webbplats och kräver ingen särskilt inloggning.
Bekräftelse att anmälan inkommit sker direkt på skärmen.
De konstnärer som tilldelas skissuppdrag blir kontaktade. Inga namn kommer att offentliggöras förrän tilldelningsbeslut tas.

Tilldelning av skissuppdrag 

Region Stockholm har för avsikt att bjuda in minst 2 konstnärer/konstnärsgrupper till skissuppdrag. Skissuppdrag föranleder inte automatiskt tilldelning av gestaltningsuppdrag. Konstnären tilldelas genomförandeuppdrag när avtal tecknas om genomförande av konstnärlig gestaltning. 

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas till skissuppdrag fattas av chef för avdelningen för konst, på delegation av kulturnämnden. Enligt gällande lagstiftning offentliggörs beslutet utan att namnge skissande konstnärerna. Beslutet hittar du på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under vecka 10, 2021. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut om gestaltningsuppdrag fattas. 

Läs mer om vår urvalsprocess och bedömningskriterier på sidan Frågor och svar om konstnärlig gestaltning
Se översikt över tilldelade skissuppdrag och gestaltningsuppdrag på webbsida

Frågor under utlysningsperioden

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du på sidan för våra Frågor och svar om konstnärlig gestaltning. 

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2021-03-01 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. 

Inkomna frågor med svar publiceras på den här webbplatsen. 

Uppdragsgivare 

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng