Hoppa till huvudinnehåll

Open call: Sju gestaltningsuppdrag till framtidens Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2320-10600
Framtidens Danderyds sjukhus

 

Inbjudan

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för sju skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning till den nya akutvårdbyggnaden som är under uppförande vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Vi utlyser alla sju gestaltningsuppdrag samtidigt. När du lämnar en intresseanmälan kan du komma ifråga för något av de sju uppdragen. Är du endast intresserad av något eller några av dessa så ska det anges under Övrigt i webbformuläret.

Bakgrund

Befolkningen i Stockholmsområdet växer kontinuerligt och för att möta ett ökat vårdbehov hos länets invånare investerar Stockholms läns landsting  i ett flertal stora ny- och ombyggnationer. Flera av dessa strategiska investeringar görs på Danderyds sjukhus varav den mest omfattande är den nya akutvårdsbyggnaden centralt belägen inom sjukhusområdet. Byggnaden kommer att innehålla de funktioner som är nödvändiga för en god och effektiv akutvård med ökade krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Ledorden är människan i centrum.

Den nya byggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga arkitekturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. Konsten är en självklar del och bidrar till upplevelsen av byggnaden. Den beräknas stå klar under första kvartalet 2019.

Förutsättningar på platsen

För samtliga uppdrag gäller att en god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar verksamheten är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Patienter och anhöriga befinner sig ofta i en utsatt situation och därför är det viktigt att de konstnärliga inslagen, i samklang med övrig gestaltning, förmedlar omsorg och stödjer verksamheterna i deras arbete. Konsten kan även underlätta orienteringen i en komplex vårdmiljö och bidra till en god arbetsmiljö för personalen.

Konsten ska vara möjlig att uppleva både på nära och längre håll, liksom under både dag- och nattetid, året runt. Målet är att den ska bidra till att ge byggnaden en tydlig särprägel samtidigt som den förhåller sig till vårdverksamhetens speciella karaktär.

Beskrivning och bilder av uppdrag 1-4

De fyra uppdragen har alla en ”vertikal och transparant karaktär” med ett antal våningsplan, där angivna väggavsnitt ska ges konstnärlig bearbetning. Samtliga aktuella platser är uppglasade vilket ger god utsikt mot den omgivande miljön och god insyn både från markplan och intilliggande byggnader.

Uppdrag 1: Trapphus vid personalentré
Uppdrag 2: Trapphus/hisshall väst 
Uppdrag 3: Trapphus öst
Uppdrag 4: Hisshall

Klicka här för att läsa mer om dessa uppdrag.

Beskrivning och bilder av uppdrag 5-7

Väggavsnitt i gångstråk samt plattor i undertak, våningsplan 2-4. På varje våningsplan finns gångstråk med nära koppling till den stora ljusgården i byggnadens mitt. Här rör sig många människor dygnet runt, både patienter, personal och besökare. 

Uppdrag 5: Plan 2 (entréplan) Akutmottagning
Uppdrag 6: Plan 3 Bild och funktion 
Uppdrag 7: Plan 4 Hjärtintensiv, Intensivvårdsavdelning och Intervention

Klicka här för att läsa mer om dessa uppdrag.

Inbjudan till skissuppdrag

Avsikten är att bjuda in två konstnärer/konstnärsgrupper till parallella skissuppdrag för vart och ett av de sju uppdragen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer sju konstnärer/konstnärsgrupper att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex, bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting , konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Miljöhänsyn ska tas vid val av material och tillverkningsmetod. Tillräckligt hög hållbarhet är ett krav i den här typen av offentliga miljöer.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 – 50 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen beräknas till mellan 500 000 och 900 000 SEK exklusive moms per uppdrag, och meddelas vald konstnär/konstnärsgrupp i samband med beslut.

Inom ramen skall rymmas alla kostnader som är förbundna med utförande och färdigställande av den konstnärliga gestaltningen såsom egen projekteringstid, materialkostnader, monteringsanordningar, underleverantörer, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Skötselråd och anordningar för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering och installation av konstverken bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

(med reservation för ändringar)

• 2017-10-05, kl. 24.00, senaste tidpunkt att lämna in intresseanmälan
• 2017-11-01 beslut tas om vilka konstnärer som inbjuds till skissuppdrag
• 2014-11-09 planerat startmöte för skissuppdrag
• v 50, 2017 planerade skissavstämningar
• 2018-02-19 - 2018-02-20 inlämning av skissförslag
• 2018-03, beslut om vilket skissförslag som skall utföras
• Produktion av konstverket sker i enlighet med projektets tidplan
• montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på www.kultur.sll.se under rubrikerna Konst i landstinget och Konstuppdrag.

Anmälan

Anmälningstiden gick ut 5 oktober 2017.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se.

Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. 

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledare torunn.skoglund@sll.se och bör vara inkomna senast 2017-09-29 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. Frågor om själva ansökningsformuläret görs till info@kultur.sll.se.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng