Hoppa till huvudinnehåll

CLOSED: Gestaltningsuppdrag till två vårdavdelningar på Karolinska US Huddinge

Diarienummer
AKTNR 2311-10454
2_Huddinge

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för två vårdavdelningar

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av två vårdavdelningar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

När Huddinge sjukhus invigdes 1972 var konsten en integrerad och central del av helheten. I enlighet med tidsandan var den konstnärliga gestaltningen mycket utåtriktad och kommunikativ, många konstnärer ville vara delaktiga i samhällets utveckling och nå ut i nya sammanhang. Detta konstnärliga gestaltningsuppdrag avser centrala delar av den inre miljön inom två vårdavdelningar. Inriktningen för vårdverksamheten på platsen är ännu inte bestämd. Konstprojektet tar avstamp i den specifika konstnärliga miljö som finns på Huddinge sjukhus. Konstnären som tilldelas uppdraget ska förhålla sig aktivt till den konst som finns på sjukhuset och de olika synsätt som den återspeglar.

Förutsättningar på platsen

För att kunna uppnå målen för framtidsplanen för hälso- och sjukvården arbetar Stockholms läns landsting med renovering av samt investering i nuvarande lokaler, detta för att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum. Vårdavdelningar B72-74 i B4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och inflyttning i de första färdigbyggda avdelningarna planeras till juli 2018.

Verksamheten kommer att bestå av två vårdavdelningar på ett våningsplan. Lokalerna som ska byggas om kommer att innehålla 28 vårdrum. Det finns idag ett getsaltningstema för avdelningarna som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Färgsättningen av vårdavdelningar kommer att följa i specifikt tema. Detta tema ska dock inte ses som styrande för utvecklingen av konstprojektet. Det finns också utrymme för dialog mellan konstnär och arkitekt i utvecklingen av den konstnärliga gestaltningen. Den exakta placeringen av konsten är inte på förhand given men av praktiska skäl är det framför allt väggytor som är aktuella för fysiska objekt. Totalt sju väggytor i korridorerna, samt en yta vid receptionen har föreslagits som passande. I överenskommelse med arkitekt och andra parter i byggprojektet kan även vissa glaspartier komma att ingå i det konstnärliga uppdraget.

En viktig förutsättning att beakta är tiden för produktion av konstverket. Efter godkännande av inlämnat skissförslag under december 2017 ska den konstnärliga gestaltningen färdigställas senast i slutet av juni 2018 för att installeras i början på juli 2018. Denna förhållandevis korta tidsperiod för produktion kan komma att vara styrande för val av material och/eller konstnärlig process.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn. På Huddinge sjukhus har konsten redan från början varit en viktig del av verksamheten och återspeglar på så sätt ett halvt sekel av tendenser inom konsten, vården och samhället i stort.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck i takt med verksamhetens utbyggnad vill kulturförvaltningen även idag samarbeta med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas egen integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter. I det här uppdraget vill vi aktivt förhålla oss till den unika konstnärliga miljö som finns på Huddinge sjukhus.

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor om konstnärlig gestaltning här.

Ritning två vårdavdelningar Huddinge

Kravspecifikation

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se

Budget

Skissarvodet är 30 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av uppdraget är 390 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, försäkring, och lagring tills montering kan ske. Vissa kostnader för transporter och installation av konstverket finansieras från en separat budget.

Tidplan

  • 2017-09-03 kl 23.59 senaste tidpunkt för intresseanmälan
  • 2017- 09-08 utsedd konstnär för skissuppdrag
  • 2017-12-15 utsedd konstnär för uppdrag
  • Juli 2018 konstverket färdigt på plats.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Hur ansöker jag?

Ansökan stängs efter 3 september 2017.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i september 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2017-08-26 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng