Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till konstuppdrag på Sös för trädgårdsterrass

Diarienummer
AKTNR 2658-11641
Sös gård 2

Skulpturalt gestaltningsuppdrag på ny trädgårdsterrass Södersjukhuset

Inbjudan

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med byggnation av Södersjukhusets nya akutmottagning. Uppdraget gäller en skulptur i utomhusmiljö. Platsen för uppdraget är på en trädgårdsterrass mellan fyra omgivande byggnader från olika tidsepoker varav en är den nya akutentrén.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, moderniseras och byggs ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan det invigdes 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter rustas Södersjukhuset för framtiden. Trädgårdsterrassen beräknas vara klar under hösten 2020.

Förutsättningar på platsen

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Konsten är en självklar del och bidrar till upplevelsen av byggnaderna.

Platsen för konstverket, trädgårdsterrassen, mellan fyra omgivande byggnader blir föremål för nygestaltning av landskapsarkitekt. Den har endast begränsad tillgänglighet för patienter och personal.

Gårdsmiljön kommer framförallt att upplevas inifrån de omgivande byggnaderna, bl.a. från det stora glaspartiet i akutentrén, väntplatserna vid akutmottagningen och från dialysmottagningen men även från andra mottagningar/avdelningar högre upp i husen. Konstverket kommer således att främst uppfattas på distans, från olika avstånd och nivåer.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Genom att tillföra konstnärlig gestaltning på denna plats fortsätter en tradition av konst på Södersjukhuset. Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten har som mål att väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet. Konst på sjukhus vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation.

Konsten ska bidra till att skapa en omhändertagande och mänsklig miljö. Verksamhet pågår i en stor del av lokalerna runt trädgårdsterrassen under dygnets alla timmar. 

Platsen för den konstnärliga gestaltningen, se markering på skisser, är en plan yta som planteras med ängsgräs. Västerut övergår terrassen i en brant slänt.

Olika funktioner samsas på gården: Några sittplatser/vistelseytor, utrymningsvägar, en smal körväg för underhållsfordon samt dagvattenhantering.

Skulpturen bör förhålla sig till givna förutsättningar och skall vara väl anpassat till såväl arkitektur som till de olika patientgrupper, besökare och personal som rör sig i miljön. Den ska utgöra en samlad skulptural gestaltning, ett unikt verk i samspel med terrassens övriga delar.

Byggprojektet ombesörjer och bekostar fundament under mark och viss montering liksom dragning av el fram till platsen för belysning.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för skulpturalt gestaltningsuppdrag till trädgårdsterrassen mellan de fyra byggnaderna. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Konstverket ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara tillverkat i beständigt material, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstkonsult, projektledning från Region Stockholms fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera. 

Konstverket har även att förhålla sig till på sjukhusområdet befintliga centralt placerade konstverk. 

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 450 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering av konstverken bekostas inom byggprojektets budget liksom fundament under mark. Viss montering kan bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

2019-03-27 kl 24.00 senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

2019-04-12 beslut om vilka 2 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.

2019-v 17 planerat startmöte med konstnärerna för skissuppdragen.

2019-v.33 avstämningsmöten under pågående skissarbete.

2019-09-16 inlämning av skissförslag.

2019-09-20 beslut om vilket skissförslag som ska utföras.

Oktober 2019 – augusti/september 2020 produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Trädgårdsterrassen beräknas vara klar under hösten 2020.

 

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

  • vara yrkesverksam konstnär
  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.
Dessutom vill vi att:
  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
  • Sökande konstnärer är närvarande på plats under genomförandeperioden.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av avdelningschef konst, på delegation av kulturnämnden, och offentliggörs på kulturförvaltningens webbsida www.kultur.sll.se i april 2019. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk)

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson-kopp@sll.se och bör vara inkomna senast 2019-03-21 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng