Hoppa till huvudinnehåll

Två konstuppdrag Nacka sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2478-9091
Rut Beskow Rummet

STÄNGD

Två gestaltningsuppdrag för psykiatriska vårdavdelningar, Nacka sjukhus

Dialog med befintliga textila konstverk till psykiatriska vårdavdelningar

 

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av sex avdelningar för slutenpsykiatrisk vård på Nacka sjukhus.

Stockholm har ett växande behov av ändamålsenliga lokaler för psykiatrisk vård. Nacka sjukhus byggs om och renoveras i olika etapper där den första, som inrymmer sex avdelningar och sammantaget 96 vårdplatser för slutenpsykiatrisk vård, planeras stå klar sommaren 2019. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i investeringen. Med konstens olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension. Genom att gestalta dessa nya platser fortsätter en tradition av konst på Nacka sjukhus.

Förutsättningar på platsen

Nacka sjukhus uppfördes i mitten på 1960-talet och har därefter renoverats i olika omgångar. Sjukhuset bär en lång tradition av keramisk konst som existerar i form av flera byggnadsintegrerade konstverk.
I samband med pågående ombyggnation produceras också ett nytt byggnadsintegrerat konstverk, i form av keramisk relief placerad på vägg i hisshallar i flera våningsplan. Hisshallarna tjänar också som entréer till de vårdavdelningar som avses i aktuella uppdrag.

Sammantaget ska sex avdelningar för slutenpsykiatrisk vård gestaltas konstnärligt. Uppdragen avser tre avdelningar per uppdrag. Avdelningarna är fördelade på var sitt våningsplan och har 16 vårdplatser per avdelning. Normalt sker ingen trafik av patienter mellan de olika avdelningarna.

De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön så som korridorer, dagrum, aktivitetsrum, intagningsrum, anhörigrum, personalrum mm. Ett antal platser i dessa rum är redan identifierade för placering av konst. Konsten kommer ej att installeras i enskilda vårdrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av sex avdelningar för slutenpsykiatrisk vård på Nacka sjukhus.

Den konstnärliga gestaltningen ska stå i dialog med ett urval befintliga textila konstverk från företrädelsevis 1960- och 1970-tal som också kommer att placeras inne på samma vårdavdelningar.

Vårdverksamhetens inriktning ställer vissa krav på den konstnärliga gestaltningens material och hållfasthet. Ytterligare textila material är inte önskvärda, men andra material och tekniker så som foto, grafik mm kan vara aktuellt. Arbetet med utvecklingen av gestaltningsförslaget kommer att inkludera ett nära samtal med representanter för psykiatrins vårdverksamhet. Detta arbete kräver lyhördhet för vårdens specifika situation samt en förståelse för vikten av konstens integritet och egenvärde.

Budget

För skissuppdrag: 30 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av varje uppdrag är på 300 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

2018-05-01 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

2018 v. 23, Beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallellt skissuppdrag.

2018-06-12 10.00-12.00, planerat startmöte för uppdraget.

2018-09-05, inlämning av skissförslag.

2018 v. 40, Beslut om vilket skissförslag som skall utföras.

Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Sommaren 2019, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  • vara yrkesverksam konstnär
  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.
Dessutom vill vi att:
  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av avdelningschefen för konst, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i juni 2018. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2018-04-26 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng