Hoppa till huvudinnehåll

Konstuppdrag entrévägg på framtidens Södersjukhuset

Diarienummer
AKTNR 2503-9073
entrevägg 1
 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag 18 meter lång vägg i ny entréhall på Södersjukhuset

 

Inbjudan

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ny entrébyggnad för den nya akutmottagningen på Södersjukhuset. Entréhallen ska även fungera som väntrum. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget gäller ett 18 meter långt väggavsnitt i akutentrén.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, moderniseras och byggs ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan det invigdes 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter rustas Södersjukhuset för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna, som färdigställs i etapper, var första kvartalet 2015. Akutmottagningen beräknas öppna i början av 2020.

Förutsättningar på platsen

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet. Konsten är en självklar del och bidrar till upplevelsen av byggnaderna.

Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, exempelvis med ljusa och putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet.

Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.

Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelningar, sterilcentral, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.

Man kommer att nå den nya akutentrén från Södersjukhusets entrétorg, via en lång korridor från huvudentrén samt från garaget.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet. Genom att gestalta denna nya plats fortsätter en tradition av konst på Södersjukhuset. Konst i en akut– och behandlingsbyggnad vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation.

Centralt placerad vägg i entréhall i Byggnad 76

Entrén till den nya akutmottagningen är placerad i Byggnad 76 – en ny entrébyggnad som i första hand nås från Södersjukhusets entrétorg och från garaget . Byggnadens ytterfasad utgörs av fiberbetong.

Entréhallen är avsedd för de patienter och anhöriga som kommer till fots alternativt med bil eller taxi till den nya akutmottagningen. Entréhallen ska även fungera som väntrum.

Entréhallen byggs i två nivåer; fotgängare kommer in på plan 0. Via trappa eller hiss når de  plan -1, där även besökare från garaget kommer in och där reception med kassor och väntplatser finns.

Entréhallen är västerut glasad ut mot en grön gård, ”Trädgårdsterrassen”, vilket möjliggör fina in- och utblickar.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget avser ett långt väggavsnitt centralt placerat ovanför mottagningsdiskarna i entréhallen. Väggen har ett visuellt viktigt läge sett från själva entrén/ingången från torget.

Väggytan består av målade gipsskivor. Det väggavsnitt som är aktuellt för konst har måtten 5 679/2 747 x 17720 mm. (se bild)

Det konstnärliga uppdraget innefattar att gestalta det långa väggavsnittet. Gestaltningen bör ta hela ytan i anspråk och kan bestå av både två- och tredimensionella delar.

Ytskiktet av gipsskivor är en grundförutsättning och kan inte bytas mot annat material. Däremot kan väggen täckas med annat material delvis eller i sin helhet.

Möjlighet finns att montera på/i vägg. Väggen kan bära vikt upp till ca 50 kg per kvm. Tunga konstverk måste samordnas/stämmas av med konstruktör.

I uppdraget ingår att förhålla sig till entréhallen som ett rum, där den långa väggen utgör en del. Väggen ska fungera visuellt just när man kommer in i entrémiljön och går nedför trappan och samtidigt bjuda på intressanta kvaliteter betraktat under längre tid, när man sitter ner och väntar.

Ambitionen är att skapa en generös entré och väntrumsyta med en både lugnare och mer inspirerande miljö.

Det är möjligt att arbeta med många olika typer av material, ljusinstallationer med mera. Den konstnärliga gestaltningen ska kunna upplevas dag och natt året runt. Möjlighet till rengöring av samtliga ingående material ska anges.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i en arkitektonisk helhet och innebär samverkan med arkitekt och ljuskonsult.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för väggen i entréhallen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera. 

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 600 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverken bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan
  • 2018-05-21 kl 24.00 senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
  • 2018-06-04 beslut om vilka 2 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
  • 2018-06-18 planerat startmöte med konstnärerna för skissuppdragen.
  • 2018-v.34 - 35 avstämningsmöten under pågående skissarbete.
  • 2018-10-01 inlämning av skissförslag.
  • 2018-10-15 beslut om vilket skissförslag som ska utföras.
  • oktober 2018 - februari 2020 produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Entrébyggnaden beräknas vara klar i februari 2020.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  • vara yrkesverksam konstnär
  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
  • Sökande konstnär är närvarande på plats under genomförandeperioden.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av avdelningschef konnst, på delegation av kulturnämnden, och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i juni 2018. Konstnär/er som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk)

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson-kopp@ sll.se och bör vara inkomna senast 2018-05-14 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng