Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning gestaltningsuppdrag I Open call Nacka sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2225-7391
Utlysning Nacka bild 3

Utlysning STÄNGD

Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för det konstnärliga uppdraget Samtida keramisk relief i dialog med Stig Lindberg, Nacka sjukhus.

Uppdraget innebär keramisk gestaltning av totalt 7 väggar i hisshall, placerad i 7 våningsplan samt tillhörande lokaler. Samtliga lokaler är entréer till psykiatriska vårdavdelningar. Genom att gestalta dessa platser fortsätter en tradition av konst på Nacka sjukhus. Gestaltningen ska stå i direkt dialog med den befintliga keramiska gestaltningen i sjukhusets huvudentré, uppförd år 1965 av konstnären Stig Lindberg.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Nacka sjukhus byggs om och renoveras i tre etapper där den första, som inrymmer psykiatriska vårdavdelningar, planeras stå klar kvartal 4 år 2018. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i investeringen. Med konstens olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

Uppdraget innebär en keramisk gestaltning av relief på en genomgående vägg i hisshallar i 7 våningsplan samt tillhörande lokaler. Varje våningsplan ska få en unik gestaltning där konsten ska anpassas till sitt sammanhang och vara platsspecifik. Teknik som lämpar sig för uppdraget är t ex sandgjuten keramisk relief som med fördel kan integreras med puts på vägg.

Förutsättningar på platsen

En genomgående vägg i hisshallar i 7 våningsplan ska gestaltas konstnärligt med keramisk relief. Det rör sig om totalt 7 väggar där varje vägg mäter ca bredd 5,3 x höjd 2,4/2,7m. Därtill ska två mindre lösa, vägghängda keramiska objekt gestaltas till plan 10 samt plan 3. Hisshallarna tjänar som entréer till psykiatriska vårdavdelningar. Hänsyn ska tas till arkitektur och färgsättning samt verksamhetens krav både i fråga säkerhet och gestaltningsmässiga aspekter.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Budgeten för genomförandet av uppdraget är 750 000 SEK exklusive moms.
Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.
Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

2017-03-08 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

2017-04-04, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallellt skissuppdrag.

2017-04-11, planerat startmöte för uppdraget.

2017-08-15 inlämning av skissförslag.

2017-08-29 beslut om vilka skissförslag som skall utföras.

Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Juni-Aug 2018 montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
-vara yrkesverksam konstnär
-vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:
-den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
-du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
-miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
-sökande konstnär är närvarande på plats under genomförandeperioden.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i april 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2017-02-28 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng