Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till två konstuppdrag på Sös

Diarienummer
AKTNR 2646-11064
Sös neonatal rum

Två konstnärliga gestaltningsuppdrag på ny neonatalvård Södersjukhuset

 

Inbjudan

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation för neonatalvård  på Södersjukhuset. De konstnärliga gestaltningsuppdragen gäller 1) ljuskonst i korridorer och 2) integrerad konst i tre intensivvårdssalar.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, moderniseras och byggs ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan det invigdes 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter rustas Södersjukhuset för framtiden. I samband med detta kommer den nuvarande akutmottagningen att byggas om för neonatalvård.  Vårdavdelningen beräknas öppna i september 2021.

Förutsättningar på platsen

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Konsten är en självklar del och bidrar till upplevelsen av byggnaderna.

På neonatalavdelningen kommer för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn att vårdas. Här bedrivs både intensivvård och familjecentrerad vård. Hygienkraven är höga. Barnen och deras föräldrar befinner sig alltid i en svår och utsatt situation. Vistelsetiderna kan variera från några dagar till flera månader. Föräldrarna bor på avdelningen och är delaktiga i vården av sitt barn. Patienten/föräldrarna står i fokus men lokalerna är också en arbetsplats för vårdpersonalen.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Genom att gestalta denna nya plats fortsätter en tradition av konst på Södersjukhuset. Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten har som mål att väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet. Konst på en neonatalavdelning vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation.

Genom en sammanhållen konstnärlig gestaltning som skapar lugn och omväxling, ska neonatalavdelningen förses med konst som är väl anpassad till såväl arkitekturen som verksamhetens förutsättningar och behov.

Konsten ska bidra till att skapa en omhändertagande och mänsklig miljö. Föräldrar och personal som vistas här under långa perioder behöver ett tryggt sammanhang, där konsten kan medverka till att göra miljön lugn och mindre institutionell. Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till att ge ro, tröst, distraktion, energi, stimulans, styrka och återhämtning. Verksamhet pågår i lokalerna under dygnets alla timmar.

De nya lokalerna skapas i en befintlig djup byggnad med begränsat ljusinsläpp. Trots att dagsljus tillförs genom två nya gårdar kommer korridorer och inre rum att uppfattas som mörka. Här kan en konstnärlig gestaltning med ljus göra stor skillnad. Fokus läggs också på de tre intensivvårdssalarna. Här behövs något att fästa blicken på under alla de timmar som föräldrarna sitter och håller sitt barn, hud mot hud. Konst som kan verka lugnande men ändå intresseväckande.

De konstnärliga gestaltningarna ska möta högt ställda hygieniska krav vad gäller materialval, montering etc. I den robusta och tekniktäta miljön är hög tålighet mot slag, slitage och rengöring nödvändig. De konstnärliga gestaltningarna ska motsvara de tekniska krav och rekommendationer som gäller för övrig utformning av miljön. De får inte sticka ut för mycket från vägg och inte ha vassa kanter.

Om Uppdrag 1

Gestaltning med ljuskonst/ljusinstallation till de centrala korridorerna på avdelningen med tyngdpunkt på vissa platser. Gestaltningen ska skapa en rumslighet med ljus och kan även delvis omfatta tak. Ljuskonsten kan vara monterad på/i vägg och/eller projicerad mot vägg. Samarbete med arkitekt, elkonsult, ljuskonsult och byggprojektledning är här extra viktig för samordning med allmänbelysning och eldragningar samt de installationer som är nödvändiga för verksamheten .

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för ljuskonst till korridorerna. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Om Uppdrag 2

Gestaltning på avskiljande vikskärmar och enstaka takplattor i de tre intensivvårdssalarna. Det finns totalt 13 vårdplatser/kuvöser i de tre salarna med sammanlagt 8-10 rörliga vikskärmar för avgränsning mellan platserna. Miljön är mycket tekniktät med höga hygienkrav. Genom att arbeta med en konstnärlig gestaltning med bilder som lamineras in på de vikskärmar som behövs i verksamheten och på enstaka takplattor kan dessa krav mötas på ett genomtänkt sätt. Takplattorna har standardmåttet 60 x 60 cm och kan bearbetas på olika sätt eller bytas mot ett annat material med samma mått, exempelvis med belysning bakom. Skärmar och digitala tryck av bilder på dem bekostas av byggprojektet liksom takplattor i standardutförande.

En konstnär/konstnärsgrupp kommer att tilldelas skissuppdrag för integrerad konst till intensivvårdssalarna. Efter inlämnat skissförslag och bedömning kommer denna konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Ambitionen för båda gestaltningarna är att skapa en både lugnare och mer inspirerande miljö. De konstnärliga gestaltningarna ska kunna upplevas dag och natt året runt. De ingår i en arkitektonisk helhet och innebär samverkan med arkitekt och ljuskonsult. Möjlighet till rengöring av samtliga ingående material ska anges.

Kravspecifikation

De konstnärliga gestaltningarna ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständiga, innehållsligt komplexa och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge neonatalavdelningen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstkonsult, projektledning från Region Stockholms fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera. 

Budget

För skissuppdrag 1) ljuskonst i korridorer: 40 000 SEK exklusive moms.
För skissuppdrag 2) integrerad konst i tre intensivvårdssalar: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget 1) ljuskonst i korridorer beräknas till 620 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget 2) integrerad konst i tre intensivvårdssalar beräknas till 220 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering av konstverken bekostas inom byggprojektets budget. Viss montering kan bekostas inom byggprojektets budget. Vikskärmar och tryck på dem i uppdrag 2 bekostas av byggprojektet liksom takplattor i standardutförande.

Tidplan enligt nuvarande byggplan
 • 2019-03-10 kl 24.00 senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2019-03-19 beslut om vilka två konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag för uppdrag 1 samt vilken konstnär som inbjuds till skissuppdrag för uppdrag 2 .
 • 2019-03-25 planerat startmöte med konstnärerna för skissuppdragen.
 • 2019-v.18 - 19 avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2019-06-17 inlämning av skissförslag.
 • 2019-06-20 beslut om vilket skissförslag som ska utföras.
 • Augusti 2019 - augusti 2021 produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Neonatalvården beräknas vara klar i september 2021.
Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
 • Sökande konstnärer är närvarande på plats under genomförandeperioden.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av avdelningschef konst, på delegation av kulturnämnden, och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i mars 2019. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk)

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till konstprojektledaren och bör vara inkomna senast 2019-03-05 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Sös planritning Link Arkitekter

Sös neonatal 3

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng