Hoppa till huvudinnehåll

Hisshallar S.t Görans sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2370-7774
sketch_St_Goran_blue

Syntolkning: Illustration av S:t Görans sjukhus sett utifrån på håll.

Inbjudan till skissuppdrag

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av hisshallar i ombyggda lokaler vid S:t Görnas sjukhus i Stockholm.

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus har påbörjats och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar byggs i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer.

Byggnationen slutförs i etapper 2017-2019/2020. Ett flertal omfattande konstnärliga gestaltningar planeras för sjukhuset under denna period.

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett skissuppdrag till hisshallar och intilliggande ytor i byggnad 20, en av de tillkommande byggnaderna på sjukhusområdet.

Förutsättningar på platsen

Hisshallarna i byggnad 20 har identifierats som passande utgångpunkt för konstnärliga gestaltningar. Totalt handlar uppdraget om hisshallar på 4 våningar där det finns förutsättningar för ett konstnärligt gestaltande som löper vertikalt genom huskroppen. Även intilliggande trapphus på 7 våningar kan lämpa sig för konstnärligt gestaltande. Det planeras även för ett inglasat ljusschakt som följer hisshallen uppmed 4 våningar, och denna rumslighet ingår i uppdraget. En väggyta i en anslutande korridor kan även bli föremål för gestaltning. Ytterligare ytor kan diskuteras, såsom laminatväggar i hissarna och foliering av glaspartier.

Det konstnärliga uppdraget

I stort handlar uppdraget om att se möjligheter för:

  • Konstnärlig gestaltning av glasytorna som är det dominanta inslaget i hisshallarna. Arbete med print på glas är sannolikt en lämplig metod.
  • Konstnärlig gestaltning av specifika väggytor i trapphuset. Både bilder och skulptur kan vara passande på dessa platser.
  • Förslag på en hängande skulptural gestaltning i det ovannämnda ljusschaktet. Konstverk på denna plats bör utformas med schaktets funktion som ljusinsläpp som utgångspunkt.

Gestaltningen ska ge karaktär och identitet åt de olika rumsligheterna. Den skall kännas vertikalt sammanhållen samtidigt som de olika våningsplanen ges varierande uttryck, kanske både visuellt och taktilt. Konst i hisshallar och trapphus på sjukhus begränsas av faktorer som framkomlighet, tålighet och städbarhet. Delar av gestaltningen ska vara byggnadsintegrerad och andra delar ska vara flexibla eller löstagbara som går att flytta för drift av sjukhusets funktioner. Beskrivningarna ovan inkluderar ett flertal olika typer av ytor. Det är inte ett krav att konstnären som tilldelas uppdraget måste använda samtliga platser.

Budget

Skissarvodet är 30 000 SEK exklusive moms.
Genomförandebudget är 750 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. I budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske. Vissa kostnader vid installation av konstverket samt förberedande arbetsinsatser för eltillförsel och eventuell belysning finansieras utanför konstnärens budget.

Landstingets kulturförvaltning arbetar ofta med parallella skissuppdrag där två eller flera parter presenterar förslag för bedömning och där en part tilldelas genomförandeuppdraget. Landstingets kulturförvaltning förbehåller sig rättigheten att efter bedömning av inkomna intresseanmälningar göra en direkttilldelning av det konstnärliga uppdraget utan något parallellt skissförfarande.

Tidplan

2017-11-05 kl 24.00, senaste tidpunkt för Intresseanmälan.
2017- vecka 48, utsedd konstnär för skissuppdrag
2018-mars, bedömning av inlämnade skisser
2018-mars, utsedd konstnär för uppdrag
2018-mars, start för gestaltningsuppdrag
Q4 2020, konstverket färdigt på plats.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Formell beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under V.48, 2017. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post av projektledaren. Se översikt över tilldelade uppdrag och beslut här.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor här. Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2017-11-01 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. Frågor om själva ansökningsformuläret ställs till info.kultur@sll.se.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Sök Konstuppdrag.

Hur söker jag?

Fyll i webbformuläret för att anmäla intresse för uppdraget. Du hittar länken på höger sida under rubriken Snabblänkar. Inga skisser eller bilder ska bifogas Intresseanmälan. Det kan däremot vara bra att uppdatera konto i Konstnärsbasen, läs mer här.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilken konstnär som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2017-11-20. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng