Hoppa till huvudinnehåll

Gestaltning av glasad innergård vid väntplatser på ny akutmottagning

Diarienummer
AKTNR 1987-5202
Arkitektskiss av glasad innergård.

Utlysning öppen till 2016-02-29

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av en behandlingsbyggnad  på Södersjukhuset. Den konstnärliga gestaltningen avser en glasad innergård vid väntplatser till röntgen på akutmottagningen.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan sjukhuset invigdes 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Förutsättningar på platsen

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet.

Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, exempelvis med ljusa och putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.

Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelningar, sterilcentral, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet.  Konst på en akutmottagning vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget avser en innergård i byggnad 03 på plan -1 inom den nya akutmottagningen på Södersjukhuset. Gården är placerad i byggnadens lägre del som endast består av ett plan. Innergården är glasad på samtliga fyra sidor och omges av väntplatser för patienter till röntgen samt väntplatser till en del av akutmottagningen. Gården är byggd på bjälklag vilket innebär att det finns en tyngdmässig begränsning. Gårdens yta är ca 8 x 5,5 meter.

Avsikten är att gården ska utgöra ett konstnärligt väl gestaltat rum som kan upplevas från de omgivande lokalerna. Gården är inte avsedd att vistas på utan upplevs som en utomhusmiljö med en bas av naturliga markmaterial av grus, sten och lägre vegetation. I detta rum ska konstnärlig gestaltning inarbetas, fånga besökarens uppmärksamhet och utgöra blickfång.

Uppdraget består i att konstnärligt gestalta innergården i samklang med övrig gestaltning. De konstnärliga lösningarna ska förhålla sig till gårdsrummet som volym och helhet och bjuda på intressanta kvaliteter som är möjliga att uppfatta genom de omgivande glaspartierna. Gården kan även ses från omgivande högre byggnader. Det är möjligt att arbeta med skulptural gestaltning, ljusinstallationer, gestaltning av luftrummet med mera. Den konstnärliga gestaltningen ska kunna upplevas dag och natt året runt. Samtliga ingående material ska vara väderbeständiga då gården saknar tak.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i en arkitektonisk helhet och innebär samverkan med landskapsarkitekt/arkitekt och ljuskonsult.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för innergården.  Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, landskapsarkitekter, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Budget

För skissuppdrag: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 300 000 SEK exklusive moms.
Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverken bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

• 2016-02-29 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
• 2016-03-18, beslut om vilka 2 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
• 2016-04-12, planerat startmöte för skissuppdragen.
• 2016- vecka 32, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
• 2016-09-05, inlämning av skissförslag.
• 2016- 09-12, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
• September 2016 – oktober 2018, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
• Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet.
• Akutmottagningen beräknas vara klar i januari 2019.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:
• den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
• du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
• miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i slutet av mars 2016. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till
 susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2016-02-22 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng