Hoppa till huvudinnehåll

Fasaduppdrag Karolinska US Solna

Diarienummer
AKTNR 2477-9094
Fasad 0

STÄNGD

Konstnärlig gestaltning på fasad, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för konstnärlig gestaltning på fasaden till N-huset, gamla Thorax, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Byggnaden är placerad i tät gatumiljö med flera andra kringliggande sjukhusbyggnader och annan byggnadsintegrerad konst i omgivningen. Den konstnärliga gestaltningen ska samspela med omkringliggande miljö och befintliga konstnärliga gestaltningar. Genom att gestalta denna nya plats fortsätter en tradition av konst på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Förutsättningar på platsen

De ursprungliga delarna av byggnaden ritades av arkitekt G. Birch Lindgren och uppfördes i slutet på 1950-talet. Därefter har byggnaden byggts om och till flera gånger, och kommer efter pågående ombyggnation att sitta ihop med helt nybyggda delar av Nya Karolinska Solna (NKS) via flera förbindelsegångar. Byggnaden är placerad i tät gatumiljö med flera andra kringliggande sjukhusbyggnader och annan byggnadsintegrerad konst i omgivningen, som främst är uppförd inom ramen för NKS under de senaste åren. Den byggnadsintegrerade konsten som finns i byggnaden är uppförd i princip uteslutande under 1990-tal. På fasaden vid byggnadens huvudentré, i nordlig riktning, finns redan byggnadsintegrerad konst, också den uppförd sent  1990-tal. Den del av fasaden som nu ska gestaltas konstnärligt ligger i nord- respektive sydvästligt läge. Gestaltningen ska vara monterad utanpå fasaden och existera i vinkel över ett hörn av byggnaden som vetter mot bl a Framstegsgatan. Ytan som ska gestaltas konstnärligt mäter i sitt omfång ungefär bredd 13,5 m gånger höjd 6,5 meter på fasaden i nordvästlig riktning samt bredd 6,5 meter gånger höjd 6,5 meter på fasaden i sydvästligt läge. Den konstnärliga gestaltningen ska monteras utanpå fasaden, utsträcka sig längs med fasaden och vara relativt grund, och får belasta fasaden med en maximal vikt om 60kg/m2. Byggnadens ytskikt består av rött tegel, med vissa partier klädda i svart plåt samt andra i målad betong mm. Omgivande byggnaders fasader består av glas, kakel mm. Den täta omgivande miljön präglas av varierande arkitektoniska uttryck.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna omfattar flera olika byggnader där Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna (NKS) är det senaste tillskottet.
Aktuell byggnad, som benämns som ”N-huset”, byggs nu om för ny vårdverksamhet och planeras stå klar sommaren 2019. Byggnaden  är placerad på norra sidan om NKS, med flera andra kringliggande sjukhusbyggnader och annan byggnadsintegrerad konst i omgivningen. Konstnärlig gestaltning är en viktig del i investeringen. Med konstens olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett uppdrag som handlar om konstnärlig gestaltning av fasad utanpå N-huset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Gestaltningen ska samspela med omkringliggande miljö och befintliga konstnärliga gestaltningar.

Den konstnärliga gestaltningen ska monteras utanpå fasaden och vara relativt grund i djupled. Dess placering utgör inte entré till byggnaden och gestaltningen skall därför inte heller signalera det. Teknik och material som lämpar sig för uppdraget är t ex foto, metall och skyltteknik.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av uppdraget är 500 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

2018-05-01 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

2018 v. 23, Beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallellt skissuppdrag.

2018-06-15, planerat startmöte för uppdraget.

2018-09-05, inlämning av skissförslag.

2018 v. 40, Beslut om vilket skissförslag som skall utföras.

Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

April 2019, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  • vara yrkesverksam konstnär
  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.
Dessutom vill vi att:
  • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
  • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
  • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av avdelningschefen konst, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i juni 2018. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren och bör vara inkomna senast 2018-04-26 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng