Hoppa till huvudinnehåll

Distriktsstöd för ungas organisering

Diarienummer
AKTNR 2603-22638
Stödet till ungdomsorganisations distriktsorganisation ska användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet. Stödet fördelas till distriktsorganisationer i länet som i sin tur låter lokala föreningar ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. 

Nya regler från och med 2023

Den 15 december 2021 beslutade kulturnämnden om nya regler för stöd till ungas organisering. Reglerna börjar gälla från och med 2022, vilket innebär att de tillämpas i och med ansökan om 2023 års stöd. 


Övergångsregler
Under 2022-2023 tillämpas särskilda övergångsregler för ungdomsorganisationer som har ett befintligt stöd, men som i dagsläget inte uppfyller de nya villkoren. Kulturförvaltningen kommer under perioden beakta om organisationen kan visa att man arbetar i en riktning som gör troligt att man uppfyller de nya villkoren under perioden 2022–2023. Begäran görs enskilt av organisationen och prövas av förvaltningen. För stadgeändringar kan även 2024 omfattas av en övergångsperiod. 
 

Vilka organisationer kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:
• har kontinuerlig verksamhet sedan minst två år
• har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-25 år, bosatta i länet
• har minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år totalt i distriktet
• har minst 40 % medlemmar i åldern 6-25 år i respektive lokalförening
• har minst fem (5) lokala föreningar i minst fem (5) kommuner i länet
 

Så görs ansökan

Ansökan görs via kulturförvaltningens e-tjänst 

Till ansökan ska preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret bifogas.

Ansökan ska signeras av distriktsorganisationens ordförande, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id. Vissa lämnade uppgifter ska också bestyrkas av auktoriserad/godkänd revisor. När ordföranden signerat ansökan får organisationens angivna auktoriserade/godkända revisor en kopia på ansökan för granskning enligt Uppdragsbeskrivning för auktoriserad/godkänd revisor. Auktoriserad/godkänd revisor måste bestyrka att lämnade uppgifter är korrekta innan sista dag för ansökan, vilket också görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.
 

Detta gäller för nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in. Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen görs av förvaltningen som lämnar förslag till beslut till kulturnämnden, vilka beslutar i september. Om organisationen bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

 

Utbetalning och redovisning

Stödet betalas ut i två separata omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att erhålla höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Redovisning görs via kulturförvaltningens e-tjänst. Obligatoriska bilagor som ska bifogas till redovisningen är

  • Årsmötesprotokoll (för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas, justerat)

  • Verksamhetsberättelse

  • Årsbokslut (signerat av styrelsen)

  • Revisionsberättelse (signerad av auktoriserad/godkänd revisor)

Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

 

Nytt utvecklingsstöd till ungdomsorganisationer

Region Stockholm har fattat beslut om ett nytt utvecklingsstöd till ungdomsorganisationer i länet. Det nya stödet kommer tas i bruk hösten 2024.

Läs mer om utvecklingsstödet

Senast uppdaterad: 2023-06-14
Sidansvarig: Fredrik Schlott

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng