Hoppa till huvudinnehåll

Åtta gestaltningar monterade på vägg i patientnära miljö

Diarienummer
AKTNR 1972-10443

Utlysning öppen till 2016-02-08

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för åtta olika konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av byggnad 72 på Södersjukhuset.

De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön inom sju vårdavdelningar och en administrativ enhet. Genom att tillföra skiftande konstnärliga utryck är avsikten att definiera dessa platser och bidra till att ge vårdbyggnaden och hela Södersjukhuset särprägel och identitet.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan sjukhuset invigdes 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Förutsättningar på platsen

Den nya vårdbyggnaden, byggnad 72, ska kunna möta framtidens behov av ett effektivt vårdutbud samt underlätta för ett patientorienterat arbetssätt.  Vårdavdelningarna ska vara flexibla så att de kan anpassas till framtida behov och de ska utrustas med enkelrum för att förhindra smittspridning och öka patienternas integritet.

Verksamheten i vårdbyggnaden kommer att bestå av vårdavdelningar på sju våningsplan. På ett våningsplan planeras en infektionsavdelning och ett våningsplan ska användas för administration. Varje vårdavdelning får 24 enkelrum.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet.  Konst på en vårdavdelning vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation. Till skillnad från de större publika miljöerna kommer konsten här mycket nära patienten.

Uppdrag 1 - 7, vårdavdelningar, plan 0-6

Vårdavdelningar, plan 0-6, mittvolym, central kärna mellan parallella korridorer.
Dessa sju uppdrag har i princip samma förutsättningar vad gäller sammanhang och placeringen av konst. Vart och ett av de sju konstnärliga uppdragen ska ge en tydlig karaktär och en sammanhållen gestaltningsidé som på ett intressant sätt interagerar med omgivande miljö på respektive avdelning.
På varje våningsplan, i den bredare och centrala delen, finns två större byggnadsvolymer som tillsammans bildar en central kärna. Inom denna ryms tekniska utrymmen för bland annat ventilation och el samt förråd, reception och arbetsstationer för personalen. Volymerna/mittkärnorna befinner sig centralt inom varje våningsplan vilket ger möjligheter att röra sig runt dem. Vissa av mittkärnans sammanhängande väggytor utgör plats för konstnärlig gestaltning runt om. Eventuellt kan receptionsdisken vid entrén till varje avdelning komma att ingå i respektive gestaltningsuppdrag. I miljön finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg med ett mycket begränsat mått.

Varje våningsplan genomförs som ett separat konstuppdrag. Avdelningarna ges därmed olika uttryck.

En god förståelse för den situation som patienterna befinner sig i är av stor vikt för arbetet med gestaltningarna.

Inom uppdragen ingår även att låta den gestaltning som görs på mittkärnans väggar i viss omfattning göra avtryck i patientrummen.

Tio konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för ett generellt våningsplan.  Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer sju konstnärer/konstnärsgrupper att ges fortsatta genomförandeuppdrag.

Uppdrag 8, administration, plan -1

Centralt på våningsplanet kommer en större rumsvolym att finnas som inrymmer mötesrum, konferensrum, samtalsrum med mera. Väggarna runt om rummen uppfattas som en helhet, som ska gestaltas konstnärligt. Konstnären kan även samverka med arkitekt i val av invändig färgsättning, kulör på vikvägg samt val av eventuella draperier. En sammanhållen gestaltningsidé av rumsvolymen ska bidra till att skapa tydlig karaktär och på ett intressant sätt interagera med omgivande miljö. Här finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg med ett mycket begränsat mått.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för den större rumsvolymen på administrationen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Budget

För skissuppdrag 1 – 7: 40 000 SEK exklusive moms, per skissuppdrag.
För skissuppdrag 8: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de åtta olika uppdragen beräknas enligt nedan:
Uppdrag 1 - 7: 500 000 SEK exklusive moms, per uppdrag.
Uppdrag 8: 400 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2016-02-08 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-02-26, beslut om vilka 12 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-03-11, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2016- v. 17, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2016-06-08, inlämning av skissförslag.
 • 2016- 06-15, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
 • Juni 2016 – maj 2018, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet.
 • Vårdbyggnaden beräknas vara klar i juni 2018.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturför-valtningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2016-03-07. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren Susanne Andersson Kopp och bör vara inkomna senast 2016-01-28 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng