Hoppa till huvudinnehåll

Gestaltningsuppdrag för inre miljö Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diarienummer
AKTNR 2457-12296
huddinge 57-60-61

Utlysningen är stängd.

Inbjudan

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för tre konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av tre olika lokaler vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

När Huddinge sjukhus invigdes 1972 var konsten en integrerad och central del av helheten. I enlighet med tidsandan var den konstnärliga gestaltningen mycket utåtriktad och kommunikativ, många konstnärer ville vara delaktiga i samhällets utveckling och nå ut i nya sammanhang. Dessa tre konstnärliga gestaltningsuppdrag avser centrala delar av den inre miljön inom vårdavdelningarna. Inriktningen för vårdverksamheten på dessa tre platser är ännu inte bestämd.

Bakgrund

För att kunna uppnå målen för framtidsplanen för hälso- och sjukvården arbetar Region Stockholm med renovering av samt investering i nuvarande lokaler, detta för att kunna erbjuda fler vårdplatser och skapa fler enkelrum. Vårdavdelningarna K61-63 i K-huset, samt avdelningarna B76-78 & B86-88 i B4-huset inom Huddinge sjukhusområde ska byggas om. Rivningsarbetet har påbörjats och inflyttning i de färdigbyggda avdelningarna planeras till april och juli 2019.

Beskrivning av de konstnärliga uppdragen

Arbetet med konsten på länets sjukhus präglas av en tilltro till individens kapacitet, och en strävan att se till det friska i människan. Konsten är viktig för den estetik den tillför platsen och som ett uttryck för en humanistisk samhällssyn. På Huddinge sjukhus har konsten redan från början varit en viktig del av verksamheten och återspeglar på så sätt ett halvt sekel av tendenser inom konsten, vården och samhället i stort.

Genom att tillföra konstnärliga uttryck i takt med verksamhetens utbyggnad vill kulturförvaltningen även idag samarbeta med vården i skapandet av attraktiva tilltalande miljöer och en välkomnande atmosfär. Den övergripande utformningen av lokalerna ska förstärka patienternas egen integritet, och möjligheter till delaktighet. En välvårdad vårdmiljö signalerar respekt och omsorg för patienter och personal. Omsorgsfull gestaltning och val av konst är även ett sätt att skapa positiv avledning för patienter. Kulturförvaltningen vill inkludera en mångfald av konstnärliga uttryck i länets olika sjukhus och ser positivt på ansökningar från konstnärer utan tidigare erfarenhet av offentlig gestaltning.

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk).

Förutsättningar på platsen

Samtliga vårdavdelningar som denna utlysning avser är snarlika varandra gällande arkitektur och funktion. Verksamheten på samtliga tre platser kommer att bestå av två vårdavdelningar på ett våningsplan. Lokalerna i var och en av projekten ska byggas om för att innefatta 28 vårdrum. Det finns idag ett grundläggande gestaltningstema för varje avdelning som skapats i linje med övergripande riktlinjer för gestaltning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen av dessa lokaler kommer att ske i dialog med arkitekterna för projektet. Kulturförvaltningens projektledare har i samråd med byggprojektet identifierat ett antal passande ytor för placering av konst; 6 st. större väggytor i korridorer samt glaspartier i hela avdelningen. Väggytorna får förses med konstföremål. Glaspartierna kommer förses med en plastfoliering för insynsskydd/kontrastmarkering som konstnären får i uppdrag att utforma.

Arbetet med formgivning av foliering av glaspartierna sker i samtal mellan konstnären, kulturförvaltningen, arkitekt och tillgänglighetsakkunnig.

Den exakta placeringen av konsten är inte på förhand given i detalj men av praktiska skäl är det framför allt väggytor som är aktuella för fysiska objekt.

En viktig förutsättning att beakta är tiden för produktion av konstverken. Dessa förhållandevis korta tidsperioder för produktion kan komma att vara styrande för val av material och/eller konstnärlig process.

Budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av uppdraget är 330 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, försäkring, och lagring tills montering kan ske. Kostnader för bl.a. transporter, installation av konstverket finansieras från en separat budget.

Tidplan

enligt nuvarande byggplan (preliminär)

2018-04-10 kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
2018- vecka 16, konstnärer utsedda för skissuppdragen
2018-augusti, bedömning av inlämnade skisser
2018-augusti, produktionsstart för samtliga gestaltningsuppdrag
2019-mars, konstverket till avdelningen K61-63 färdigt på plats
2019-juni, konstverken till avdelningen B76-78 färdigt på plats
< >, konstverken till avdelningen B86-88 färdigt på plats

Skissperioden beräknas till maj-juli 2018, med inlämning, bedömning och godkännande av skisser, under augusti 2018.
Tid för produktion av de färdiga konstverken beräknas till augusti 2018 - mars 2019 för avdelningen K61-63 och augusti 2018 – juni 2019 för avdelningarna B76-78 & B86-88.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Konstuppdrag.

Intresseanmälan

Fyll i webbformuläret för att anmäla intresse för uppdrag.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk).

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2018-03-31 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under v 16, 2018. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Inom dessa tre projekt förbehåller sig kulturförvaltningen rättigheten att tilldela genomförandeuppdragen direkt.

Se översikt över tilldelade skissuppdrag och gestaltningsuppdrag. (länk)

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng