Hoppa till huvudinnehåll

40 meter hög vägg – konstnärligt gestaltningsuppdrag i trapphall

Diarienummer
AKTNR 2018-5193
Trapphall byggnad 70 Södersjukhuset. Skissbild

Utlysning öppen till 2016-03-21

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av en behandlingsbyggnad på Södersjukhuset. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget avser en hög vägg i trapphall i anslutning till hisshall i Byggnad 70 inom Södersjukhusets nya akut- och behandlingsbyggnad.

Bakgrund

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan det invigdes 1944. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden. Genomförandestart för de nya byggnaderna var första kvartalet 2015.

Förutsättningar på platsen

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad samt renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet.

Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, exempelvis med ljusa och putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet.

Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.

Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelningar, sterilcentral, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet. Konst i en akut– och behandlingsbyggnad vänder sig till människor i en utsatt och känslig situation.

Vägg i trapphall i anslutning till hisshall i Byggnad 70 - genomgående i plan -3 till plan 5

Trapphallen är en del av en större hisshall. Hisshallen är placerad i den östra delen av Södersjukhusets nya akut- och behandlingsbyggnad och är det rum som sammanbinder sjukhusets äldre byggnader med den nya akut- och behandlingsbyggnaden. På plan -1 till plan 5 är trapphallen glasad ut mot en innergård ”Akutgården” och har därmed ett visuellt viktigt läge.

Trapphallens kortsida består av en hög vägg (typ fondvägg) som är genomgående i byggnadens samtliga plan, plan -3 till plan 5. Väggytan består av betong och har totalhöjd cirka 40 meter, bredd cirka 6 meter.

Avstånd från trappavsats till vägg är cirka 3,5 - 4 meter. På plan -1 till plan 5 nås väggytan av dagsljus från ett stort östvänt glasparti medan plan -3 och plan -2 är under mark och får indirekt dagsljus från det stora glaspartiet i våningarna ovanför. På plan -1, akutmottagningen, går en spång genom luftrummet för att förbinda akutmottagningen med ambulanshallen. Spången har ett släpp mot väggen i trappan på cirka 0,5 meter. En arkitektonisk målsättning är att få våningsplanen under mark och spången, plan -2 och -3, att få samma värde som planen ovanför då de också innehåller offentliga verksamheter.

Det konstnärliga uppdraget innefattar att gestalta den höga väggen i trapphallen.Ytskiktet av betong är en grundförutsättning och kan inte bytas mot annat material. Däremot kan väggen täckas med annat material delvis eller i sin helhet.

Den konstnärliga gestaltningen bör ta hela väggen i anspråk och kan bestå av både två- och tredimensionella delar. Möjlighet finns att montera på/i vägg. Tunga konstverk måste samordnas/stämmas av med konstruktör.

I uppdraget ingår att förhålla sig till trapp-/hisshallen som en volym, ett luftrum, där den höga väggen utgör en del. Väggen bör behandlas som en helhet samtidigt som den på ett intresseväckande sätt förhåller sig till de olika våningsplanen. Väggen ska fungera visuellt på nära håll när man går i trappan och samtidigt bjuda på intressanta kvaliteter betraktat från längre håll, exempelvis genom det höga glaspartiet mot ”Akutgården”. Trappan kommer främst att nyttjas av personal men även besökare kan komma att använda den, främst i de nedre planen. Fler personer kommer att se konstverket från den stora hisshallen än de som rör sig i trappan.

Det är möjligt att arbeta med många olika typer av material, ljusinstallationer, gestaltning av luftrummet med mera. Den konstnärliga gestaltningen ska kunna upplevas dag och natt året runt. Möjlighet till rengöring av samtliga ingående material ska anges.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i en arkitektonisk helhet och innebär samverkan med arkitekt och ljuskonsult.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för väggen i trapp-/hisshallen. Efter inlämnade skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera. 

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 800 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering, montering och installation av konstverken bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2016-03-21 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2016-04-22, beslut om vilka 2 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2016-05-13, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2016-v.33, avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2016-09-14, inlämning av skissförslag.
 • 2016-09-26, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.
 • september 2016 - oktober 2018, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet.
 • akut- och behandlingsbyggnaden beräknas vara klar i januari 2019.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.
 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se i början av maj 2016. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Frågor

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2016-03-14 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng