Hoppa till huvudinnehåll

Open call: Gestaltningsuppdrag för godsmottagning på Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2338-10445
Framtidens Danderyds sjukhus

Syntolkning: Illustration av fasad och grönska framför en fasad på framtidens Danderyds sjukhus.

Inbjudan

Region Stockholm bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Godsmottagningens ombyggda lokaler vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Bakgrund

Befolkningen i Stockholmsområdet växer kontinuerligt och för att möta ett ökat vårdbehov hos länets invånare investerar Region Stockholm i ett flertal stora ny- och ombyggnationer. Flera av dessa strategiska investeringar görs på Danderyds sjukhus varav den mest omfattande är den nya akutvårdsbyggnaden. För att klara försörjningen av varor till sjukhuset byggs samtidigt Godsmottagningen om och får större kapacitet. Konsten är en självklar del och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen. Godsmottagningen beräknas stå klar i slutet av 2018.

Förutsättningar på platsen

En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar en godsmottagning är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Miljön är tuff och trafikeras dagligen av truckar och vagnar som transporterar varor av olika slag. I någon bemärkelse kan godsmottagningen liknas vid sjukhusets hjärta, där allt passerar, dolt för den vanlige sjukhusbesökaren. I lokalerna finns verkstäder, sortering, teknisk försörjning och omklädningsrum. Delar av godsmottagningen byggs om och renoveras, andra delar behålls i nuvarande skick. Det ger en brokig men samtidigt tillåtande miljö att utgå från i det konstnärliga uppdraget. Det finns ett antal praktiska förutsättningar att förhålla sig till; konsten kan bygga ut med begränsat mått från vägg, vissa väggar måste hållas fria upp till en viss höjd, vissa väggar har påkörningsskydd mm.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Godsmottagningen är en miljö som ger möjlighet till ett konstnärligt visuellt och  kraftfullt helhetsgrepp. Här vistas endast personal och uttrycket kan därför vara friare men måste istället vara robust och tåligt. I uppdraget ingår att i dialog hitta möjligheter till konstnärlig gestaltning av de olika väggytorna (avbrutna av dörrar mm) som finns i lokalerna. Det är möjligt att också involvera pelare, balkar och takpartier i uppdraget. Det största rummet har ljuslanterniner i tak – dessa kan eventuellt också ingå.

Vi efterfrågar främst måleri direkt på vägg men det finns också möjlighet att involvera andra uttryck som till exempel ljus eller tredimensionella objekt.

En helhetslösning och ett tydligt konstnärligt grepp ger karaktär till godsmottagningens lokaler. Konsten får gärna förhålla sig till platsen och dess specifika verksamhet och flöden. Väggarna ska fungera visuellt på nära håll samtidigt som de ska de bjuda på intressanta kvaliteter betraktade från längre håll.

Avsikten är att bjuda in en konstnär/konstnärsgrupp till skissuppdrag. Efter inlämnat och godkänt skissförslag kommer konstnären/konstnärsgruppen att ges fortsatt genomförandeuppdrag. Konstnärer anmäler sitt intresse genom anmälan för att komma i fråga för skissuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex, bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Miljöhänsyn ska tas vid val av material och tillverkningsmetod. Tillräckligt hög hållbarhet är ett krav i den här typen av offentliga miljöer.

Budget

För skissuppdrag: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsram för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen beräknas till 350 000 SEK exklusive moms per uppdrag.

Inom ramen skall rymmas alla kostnader som är förbundna med utförande och färdigställande av den konstnärliga gestaltningen såsom egen projekteringstid, materialkostnader, monteringsanordningar, underleverantörer, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Skötselråd och anordningar för skötsel ska också anges inom budget.

Byggrelaterad projektering och installation av konstverken bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan

enligt nuvarande byggplan (preliminär)

• 2017-10-15, kl. 24.00, senaste tidpunkt att lämna in Intresseanmälan
• 2017-11-20 beslut om vilken konstnär som inbjuds till skissuppdrag
• 2017-12-01 planerat startmöte för skissuppdrag
• 2018-04-09 inlämning av skissförslag
• 2018-05, beslut om eventuellt genomförande
• Produktion av konstverket sker i enlighet med projektets tidplan
• montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Region Stockholm ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Konstuppdrag.

Intresseanmälan

Fyll i webbformuläret för att anmäla intresse för uppdraget.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilken konstnär som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2017-11-20. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledare Torunn Skoglund och bör vara inkomna senast 2017-10-09 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. Frågor om webbformuläret kan ställas till info.kultur@sll.se

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng