Hoppa till huvudinnehåll

7 gestaltningsuppdrag på Sös utlyses

Diarienummer
AKTNR 3572-21544
Sös från ovan Fotograf Clas Fröhling
Foto av Södersjukhuset från ovan. Fotograf Clas Fröhling.
 

Inbjudan 

Region Stockholm bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag i vårdbyggnad 17/18 vid Södersjukhuset. De konstnärliga gestaltningarna i projektet avser delar av den inre miljön på sju vårdavdelningar och genomförs som sju separata konstuppdrag. 

Konstnärlig gestaltning är en självklar del på hela sjukhuset och bidrar till upplevelsen av både den inre och yttre miljön. Att tillföra varierande konstnärliga uttryck och tilltal bidrar till en mänsklig och välkomnande vårdmiljö.  

Bakgrund 

Stockholmsregionen växer snabbt samtidigt som medellivslängden ökar. Region Stockholm möter detta behov med en strategisk utbyggnad med syfte att utveckla sjukhusens nuvarande infrastruktur med moderna lokaler och adekvat utrustning.  

På Södersjukhuset har tre nya byggnader uppförts samtidigt som större ombyggnationer gjorts. Nu planeras för modernisering av vårdbyggnad 17/18 som ska rymma generella vårdavdelningar i sju plan. Ombyggnationen planeras att stå klar under 2025.  

De nya vårdavdelningarna med en-patientrum i byggnad 17/18 innebär utbredning i två byggnader med en central hisshall emellan. Stor omsorg ska läggas vid utformningen av lokalerna så att de upplevs som en gemensam vårdavdelning. 

Sös vårdrum skissbild till utlysning

Illustration av vårdrum © Tengbom.

Det konstnärliga uppdraget  

Uppdragen är förlagda till plan 1 – 7 i byggnad 17/18 och innefattar gestaltning av sju avdelningar. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt några väggpartier på strategiska platser.  

Vi efterfrågar en sammanhållen dynamisk konstnärlig gestaltning som arbetar med rummens möjligheter för konst att ta plats. 

I miljön finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg endast med begränsade mått.  Möjlighet kan finnas att till det konstnärliga uppdraget återbruka material som rivs ut i samband med ombyggnationen. 

Förutsättningar på platsen 

En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar en vårdmiljö är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Patienter och anhöriga befinner sig ofta i en utsatt situation och därför är det viktigt att de konstnärliga inslagen, tillsammans med övrig gestaltning, förmedlar omsorg och stödjer verksamheterna i deras arbete.   

Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstrådgivare, projektledning från Region Stockholms fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera. 

Kravspecifikation 

Region Stockholm följande krav på konstnärliga gestaltningar: 

• Konstverket ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö.  

• Konstverk(en) ska förhålla sig till vårdmiljöns specifika egenskaper och villkor, såsom fysisk säkerhet och tillgänglighetsaspekter, transportsflöden, hygien med mera. 

• Miljömässig hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Den konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kulturförvaltningen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns angivna i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas.  

• Konsten som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv. Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås. 

Budget  

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms. 

Budgeten för genomförandet per uppdrag är 750 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.  

Tidplan  

2022-10-31 kl 23.59 senaste tidpunkt för intresseanmälan 

2022 – vecka 48 (preliminärt) konstnärer utsedda för skissuppdrag 

2022 – vecka 50 (preliminärt) planerad tid för startmöte 

2023 – vecka 15 skissinlämning 

2023 – v 17 konstnärer utsedda för gestaltningsuppdrag 

2023 – Q2 start gestaltningsuppdrag 

2025 – Q1 gestaltning färdig på plats 

Produktion av konstverk följer byggprojektets övergripande tidplan. Tidplanen för byggprojektet är preliminär och kan ändras under projekttiden. 

Vem kan söka? 

För att kunna ansöka om konstnärligt gestaltningsuppdrag måste följande krav uppfyllas: 

• Du måste vara yrkesverksam konstnär. 

• Vid tilldelat uppdrag måste du kunna fakturera enligt relevanta skatteregler, exempelvis genom att vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). 

Läs mer om konstnärens roll och ansvar i uppdraget på sidan Frågor och svar om konstnärlig gestaltning på vår webbplats kultur.regionstockholm.se. 

Bedömning av intresseanmälan 

Konstnärens intresseanmälan med CV och bildmaterial av tidigare konstverk utgör bedömningsunderlag.  

Enligt gestaltningsuppdragets utlysning (detta dokument), görs ett urval av konstnärer som bedöms ha kompetens utifrån det specifika gestaltningsuppdraget.  

Med utgångspunkt i den mångfald som besökarna representerar samt i platsens och verksamhetens förutsättningar/sammanhang ska fyra aspekter på kvalitet beaktas vid bedömningssituationer: variationsrikedom, innehållslig hållbarhet, materialmässig hållbarhet och tillgänglighet. Dessa fyra aspekter fungerar som ett verktyg för att ställa relevanta och kritiska frågor. 

Tilldelning av skissuppdrag 

Region Stockholm har för avsikt att bjuda in tio konstnärer/konstnärsgrupper till de sju skissuppdragen. Skissuppdrag föranleder inte automatiskt tilldelning av gestaltningsuppdrag. Konstnären tilldelas genomförandeuppdrag när avtal tecknas om genomförande av konstnärlig gestaltning. 

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas till skissuppdrag fattas av chef för avdelningen för konst, på delegation av kulturnämnden. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Enligt gällande lagstiftning gäller sekretess fram till tilldelningsbeslut om gestaltningsuppdrag fattas. Tilldelningsbeslut om genomförande av dessa gestaltningsuppdrag hittar du på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.regionstockholm.se under juni 2023. 

Frågor 

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag på kulturförvaltningens webbplats kultur.regionstockholm.se. 

Specifika frågor rörande utlysningen ställs skriftligen via e-post till application.kultur@regionstockholm.se. Sista dag för att ställa frågor är 2022-10-24 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. 

Språk 

Utlysningen av gestaltningsuppdraget sker på svenska. En icke bindande översatt kopia av utlysningen finns publicerad på engelska. Intresseanmälan kan lämnas på både svenska och engelska. 

Uppdragsgivare 

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Intresseanmälan 

Lämna intresseanmälan via webbformulär. Senaste ansökningsdatum: 2022-10-31. 


Publicerad: 2022-10-10 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng